Modern Greek Bible

James 5

1 Peter

Return to Index

Chapter 1

1

[] PetroV, apostoloV Ihsou Cristou, proV touV parepidhmouV touV diesparmenouV eiV Ponton, Galatian, Kappadokian, Asian kai Biqunian,

2

eklektouV kata prognwsin Qeou PatroV, dia tou agiasmou tou PneumatoV, eiV upakohn kai rantismon tou aimatoV tou Ihsou Cristou× plhqunqeih cariV kai eirhnh eiV esaV.

3

[] EuloghtoV o QeoV kai Pathr tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, ostiV kata to polu eleoV autou anegennhsen hmaV eiV elpida zwsan dia thV anastasewV tou Ihsou Cristou ek nekrwn,

4

eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton, pefulagmenhn en toiV ouranoiV di' hmaV,

5

oitineV me thn dunamin tou Qeou fulattomeqa dia thV pistewV, eiV swthrian etoimhn na apokalufqh en tw escatw kairw×

6

[] dia to opoion agalliasqe, an kai twra oligon, ean creiasqh, luphqhte en diaforoiV peirasmoiV,

7

ina h dokimh thV pistewV saV, polu timiwtera ousa para to crusion to fqeiromenon dia puroV de dokimazomenon, eureqh eiV epainon kai timhn kai doxan otan fanerwqh o IhsouV CristoV,

8

ton opoion an kai den eidete agapate, eiV ton opoion, an kai twra den blephte auton, pisteuonteV omwV agalliasqe me caran aneklalhton kai endoxon,

9

apolambanonteV to teloV thV pistewV saV, thn swthrian twn yucwn.

10

[] Peri thV opoiaV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan oi profhtai oi profhteusanteV peri thV caritoV, htiV emelle na elqh eiV esaV×

11

ereunwnteV eiV tina h poion kairon efanerone to en autoiV Pneuma tou Cristou, ote proemarturei ta paqh tou Cristou kai taV meta tauta doxaV×

12

eiV touV opoiouV apekalufqh oti ouci di' eautouV, alla di' hmaV uphretoun auta, ta opoia twra anhggelqhsan proV esaV dia twn khruxantwn to euaggelion eiV esaV en Pneumati Agiw tw apostalenti ap' ouranou, eiV ta opoia epiqumousin oi aggeloi na parakuywsi.

13

[] Dia touto anazwsqenteV taV osfuaV thV dianoiaV saV, egkrateuesqe kai ecete teleian elpida eiV thn carin thn ercomenhn eiV esaV, otan apokalufqh o IhsouV CristoV,

14

wV tekna upakohV mh summorfoumenoi me taV proteraV epiqumiaV, taV opoiaV eicete en agnoia umwn,

15

alla kaqwV einai agioV ekeinoV, ostiV saV ekalesen, outw kai seiV ginesqe agioi en pash diagwgh×

16

dioti einai gegrammenon× Agioi ginesqe, dioti egw eimai agioV.

17

Kai ean epikalhsqe Patera ton krinonta aproswpolhptwV kata to ergon ekastou, diagete meta fobou ton kairon thV paroikiaV saV,

18

exeuronteV oti den elutrwqhte apo thV mataiaV patroparadotou diagwghV umwn dia fqartwn, arguriou h crusiou,

19

alla dia tou timiou aimatoV tou Cristou, wV amnou amwmou kai aspilou,

20

ostiV hto men prowrismenoV pro katabolhV kosmou, efanerwqh de en toiV escatoiV kairoiV dia saV,

21

touV pisteuontaV di' autou eiV ton Qeon, ton anasthsanta auton ek nekrwn kai donta eiV auton doxan, wste h pistiV saV kai h elpiV na hnai eiV ton Qeon.

22

KaqarisanteV loipon taV yucaV saV me thn upakohn thV alhqeiaV dia tou PneumatoV proV filadelfian anupokriton, agaphsate enqermwV allhlouV ek kaqaraV kardiaV,

23

epeidh anegennhqhte ouci ek fqartou spermatoV, alla afqartou, dia tou logou tou Qeou tou zwntoV kai menontoV eiV ton aiwna.

24

[] Dioti Pasa sarx einai wV cortoV, kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou. Exhranqh o cortoV, kai to anqoV autou exepesen.

25

O logoV omwV tou Kuriou menei eiV ton aiwna. Kai outoV einai o logoV o euaggelisqeiV eiV esaV.

1st Peter 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: