Modern Greek Bible

James 4

James

Return to Index

Chapter 5

1

[] Elqete twra oi plousioi, klausate ololuzonteV dia taV epercomenaV talaipwriaV saV.

2

O ploutoV saV esaph kai ta imatia saV egeinan skwlhkobrwta,

3

o crusoV saV kai o arguroV eskwriase, kai h skwria autwn qelei eisqai eiV marturian enantion saV kai qelei fagei taV sarkaV saV wV pur. Eqhsaurisate dia taV escataV hmeraV.

4

Idou, o misqoV twn ergatwn twn qerisantwn ta cwrafia saV, ton opoion esterhqhsan apo saV, krazei, kai ai kraugai twn qerisantwn eishlqon eiV ta wta Kuriou Sabawq.

5

Etrufhsate epi thV ghV kai espatalhsate, eqreyate taV kardiaV saV wV en hmera sfaghV.

6

Katedikasate, efoneusate ton dikaion× den saV antisteketai.

7

Makroqumhsate loipon, adelfoi, ewV thV parousiaV tou Kuriou. Idou, o gewrgoV perimenei ton polutimon karpon thV ghV kai makroqumei di' auton, ewsou labh brochn prwimon kai oyimon×

8

makroqumhsate kai seiV, sthrixate taV kardiaV saV, dioti h parousia tou Kuriou eplhsiase.

9

Mh stenazete kat' allhlwn, adelfoi, dia na mh katakriqhte× idou, o krithV istatai emprosqen twn qurwn.

10

Labete, adelfoi mou, paradeigma thV kakopaqeiaV kai thV makroqumiaV touV profhtaV, oitineV elalhsan en tw onomati tou Kuriou.

11

Idou, makarizomen touV upomenontaV× hkousate thn upomonhn tou Iwb kai eidete to teloV tou Kuriou, oti einai polueusplagcnoV o KurioV kai oiktirmwn.

12

[] Pro pantwn de, adelfoi mou, mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon× all' estw umwn to nai nai, kai to ou, dia na mh peshte upo krisin.

13

Kakopaqei tiV metaxu saV; aV proseuchtai× euqumei tiV; aV yallh.

14

Asqenei tiV metaxu saV; aV proskalesh touV presbuterouV thV ekklhsiaV, kai aV proseuchqwsin ep' auton, aleiyanteV auton me elaion en tw onomati tou Kuriou.

15

Kai h meta pistewV euch qelei swsei ton pasconta, kai o KurioV qelei egeirei auton× kai amartiaV an epraxe, qelousi sugcwrhqh eiV auton.

16

Exomologeisqe eiV allhlouV ta ptaismata saV kai eucesqe uper allhlwn, dia na iatreuqhte× polu iscuei h dehsiV tou dikaiou enqermwV genomenh.

17

O HliaV hto anqrwpoV omoiopaqhV me hmaV kai proshuchqh enqermwV na mh brexh, kai den ebrexen epi thV ghV eth tria kai mhnaV ex×

18

kai palin proshuchqh, kai o ouranoV edwke brochn kai h gh eblasthse ton karpon authV.

19

Adelfoi, ean tiV metaxu saV apoplanhqh apo thV alhqeiaV, kai epistreyh tiV auton,

20

aV exeurh oti o epistreyaV amartwlon apo thV planhV thV odou autou qelei swsei yuchn ek qanatou kai qelei kaluyei kai plhqoV amartiwn.

1st Peter 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: