Modern Greek Bible

James 3

James

Return to Index

Chapter 4

1

[] Poqen proercontai polemoi kai macai metaxu saV; ouci enteuqen, ek twn hdonwn saV, aitineV strateuontai entoV twn melwn saV;

2

Epiqumeite kai den ecete× foneuete kai fqoneite, kai den dunasqe na epituchte× macesqe kai polemeite× alla den ecete, epeidh den zhteite×

3

zhteite kai den lambanete, dioti kakwV zhteite, dia na dapanhshte eiV taV hdonaV saV.

4

Moicoi kai moicalideV, den exeurete oti h filia tou kosmou einai ecqra tou Qeou; ostiV loipon qelhsh na hnai filoV tou kosmou, ecqroV tou Qeou kaqistatai.

5

H nomizete oti mataiwV h grafh legei, ProV fqonon epipoqei to pneuma, to opoion katwkhsen en hmin;

6

Alla megalhteran carin didei o QeoV× oqen legei× O QeoV eiV touV uperhfanouV antitassetai, eiV de touV tapeinouV didei carin.

7

Upotacqhte loipon eiV ton Qeon. Antistaqhte eiV ton diabolon, kai qelei fugei apo saV×

8

plhsiasate eiV ton Qeon, kai qelei plhsiasei eiV esaV. Kaqarisate taV ceiraV saV, amartwloi, kai agnisate taV kardiaV, dignwmoi.

9

Kakopaqhsate kai penqhsate kai klausate× o gelwV saV aV metastrafh eiV penqoV kai h cara eiV kathfeian.

10

Tapeinwqhte enwpion tou Kuriou, kai qelei saV uywsei.

11

[] Mh katalaleite allhlouV, adelfoi. OstiV katalalei adelfon kai krinei ton adelfon autou, katalalei ton nomon kai krinei ton nomon kai ean krinhV ton nomon, den eisai ektelesthV tou nomou, alla krithV.

12

EiV einai o nomoqethV, o dunamenoV na swsh kai na apolesh× su tiV eisai ostiV krineiV ton allon;

13

Elqete twra oi legonteV× Shmeron h aurion qelomen upagei eiV tauthn thn polin kai qelomen kamei ekei ena cronon kai qelomen emporeuqh kai kerdhsei×

14

oitineV den exeurete to mellon thV aurion× dioti poia einai h zwh saV; einai twonti atmoV, ostiV fainetai proV oligon kai epeita afanizetai×

15

anti na leghte, Ean o KurioV qelhsh, kai zhswmen, qelomen kamei touto h ekeino.

16

Twra omwV kaucasqe eiV taV alazoneiaV saV× pasa toiauth kauchsiV einai kakh.

17

EiV ton ostiV loipon exeurei na kamnh to kalon kai den kamnei, eiV auton einai amartia.

James 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: