Modern Greek Bible

James 2

James

Return to Index

Chapter 3

1

[] Mh ginesqe polloi didaskaloi, adelfoi mou, exeuronteV oti megalhteran katakrisin qelomen labei×

2

dioti eiV polla ptaiomen apanteV. Ean tiV den ptaih eiV logon, outoV einai teleioV anhr, dunatoV na calinagwghsh kai olon to swma.

3

Idou, touV calinouV ballomen eiV ta stomata twn ippwn dia na peiqwntai eiV hmaV, kai metaferomen olon to swma autwn.

4

Idou, kai ta ploia, onta toson megala kai upo sfodrwn anemwn elaunomena, metaferontai upo elacistou phdaliou, opou an qelh h epiqumia tou kubernwntoV.

5

Outw kai h glwssa einai mikron meloV, omwV megalaucei. Idou, oligon pur poson megalhn ulhn anaptei×

6

kai h glwssa pur einai, o kosmoV thV adikiaV. Outw metaxu twn melwn hmwn h glwssa einai h molunousa olon to swma kai flogizousa ton trocon tou biou kai flogizomenh upo thV geennhV.

7

Dioti pan eidoV qhriwn kai pthnwn, erpetwn kai qalassiwn damazetai kai edamasqh upo thV anqrwpinhV fusewV,

8

thn glwssan omwV oudeiV twn anqrwpwn dunatai na damash× einai akrathton kakon, mesth qanathforou farmakou.

9

Di' authV eulogoumen ton Qeon kai Patera, kai di' authV katarwmeqa touV anqrwpouV touV kaq' omoiwsin Qeou plasqentaV×

10

ek tou autou stomatoV exercetai eulogia kai katara. Den prepei, adelfoi mou, tauta na ginwntai outw.

11

MhpwV h phgh apo thV authV truphV anabruei to gluku kai to pikron;

12

mhpwV einai dunaton, adelfoi mou, h sukh na kamh elaiaV h h ampeloV suka; outwV oudemia phgh einai dunaton na kamh udwr almuron kai gluku.

13

[] TiV einai metaxu saV sofoV kai episthmwn; aV deixh ek thV kalhV diagwghV ta erga eautou en praothti sofiaV.

14

Ean omwV echte en th kardia umwn fqonon pikron kai filoneikian, mh katakaucasqe kai yeudesqe kata thV alhqeiaV.

15

H sofia auth den einai anwqen katabainousa, all' einai epigeioV, zwwdhV, daimoniwdhV.

16

Dioti opou einai fqonoV kai filoneikia, ekei akatastasia kai pan acreion pragma.

17

H anwqen omwV sofia prwton men einai kaqara, epeita eirhnikh, epieikhV, eupeiqhV, plhrhV eleouV kai kalwn karpwn, amerolhptoV kai anupokritoV.

18

Kai o karpoV thV dikaiosunhV speiretai en eirhnh upo twn eirhnopoiwn.

James 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: