Modern Greek Bible

James 1

James

Return to Index

Chapter 2

1

[] Adelfoi mou, mh ecete me proswpolhyiaV thn pistin tou dedoxasmenou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

2

Dioti ean eiselqh eiV thn sunagwghn saV anqrwpoV ecwn crusoun daktulidion me lampron enduma, eiselqh de kai ptwcoV me ruparon enduma,

3

kai epibleyhte eiV ton forounta to enduma to lampron kai eiphte proV auton, Su kaqou edw kalwV, kai proV ton ptwcon eiphte, Su steke ekei× kaqou edw upo to upopodion mou,

4

den ekamete ara diakrisin en eautoiV kai egeinete kritai ponhra dialogizomenoi;

5

Akousate, adelfoi mou agaphtoi, den exelexen o QeoV touV ptwcouV tou kosmou toutou plousiouV en pistei kai klhronomouV thV basileiaV, thn opoian upesceqh proV touV agapwntaV auton;

6

SeiV omwV htimasate ton ptwcon. Den saV katadunasteuousin oi plousioi kai autoi saV surousin eiV krithria;

7

Autoi den blasfhmousi to kalon onoma, me to opoion onomazesqe;

8

[] Ean men ektelhte ton nomon ton basilikon kata thn grafhn, QeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton, kalwV poieite×

9

ean omwV proswpolhpthte, kamnete amartian kai elegcesqe upo tou nomou wV parabatai.

10

Dioti ostiV fulaxh olon ton nomon kai ptaish eiV en, egeinen enocoV pantwn.

11

Epeidh o eipwn, Mh moiceushV, eipe kai, Mh foneushV× all' ean den moiceushV, foneushV de, egeineV parabathV tou nomou.

12

Outw laleite kai outw prattete, wV mellonteV na kriqhte dia tou nomou thV eleuqeriaV×

13

dioti h krisiV qelei eisqai anilewV eiV ton ostiV den ekamen eleoV× kai to eleoV kaucatai kata thV krisewV.

14

[] Ti to ofeloV, adelfoi mou, ean legh tiV oti ecei pistin, kai erga den ech; mhpwV h pistiV dunatai na swsh auton;

15

Ean de adelfoV h adelfh gumnoi uparcwsi kai sterwntai thV kaqhmerinhV trofhV,

16

kai eiph tiV ex umwn proV autouV, Upagete en eirhnh, qermainesqe kai cortazesqe, kai den dwshte eiV autouV ta anagkaia tou swmatoV, ti to ofeloV;

17

Outw kai h pistiV, ean den ech erga, nekra einai kaq' eauthn.

18

Alla qelei tiV eipei× Su eceiV pistin, kai egw ecw erga× deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou, kai egw qelw soi deixei ek twn ergwn mou thn pistin mou.

19

Su pisteueiV oti o QeoV einai eiV× kalwV poieiV× kai ta daimonia pisteuousi kai frittousi.

20

QeleiV omwV na gnwrishV, w anqrwpe mataie, oti h pistiV cwriV twn ergwn einai nekra;

21

Abraam o pathr hmwn den edikaiwqh ex ergwn, ote proseferen Isaak ton uion autou epi to qusiasthrion;

22

BlepeiV oti h pistiV sunhrgei eiV ta erga autou, kai ek twn ergwn h pistiV eteleiwqh,

23

kai eplhrwqh h grafh h legousa× Episteuse de Abraam eiV ton Qeon, kai elogisqh eiV auton eiV dikaiosunhn, kai filoV Qeou wnomasqh.

24

Blepete loipon oti ex ergwn dikaioutai o anqrwpoV kai ouci ek pistewV monon.

25

OmoiwV de kai Raab h pornh den edikaiwqh ex ergwn, ote upedecqh touV apestalmenouV kai exebalen autouV di' allhV odou;

26

Dioti kaqwV to swma cwriV pneumatoV einai nekron, outw kai h pistiV cwriV twn ergwn einai nekra.

James 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: