Modern Greek Bible

Hebrews 13

James

Return to Index

Chapter 1

1

[] IakwboV, douloV tou Qeou kai tou Kuriou Ihsou Cristou, proV taV dwdeka fulaV taV diesparmenaV, cairein.

2

[] Pasan caran nomisate, adelfoi mou, otan peripeshte eiV diaforouV peirasmouV,

3

gnwrizonteV oti h dokimasia thV pistewV saV ergazetai upomonhn.

4

H de upomonh aV ech ergon teleion, dia na hsqe teleioi kai oloklhroi, mh onteV eiV mhden ellipeiV.

5

Ean de tiV apo saV hnai elliphV sofiaV, aV zhth para tou Qeou tou didontoV eiV pantaV plousiwV kai mh oneidizontoV, kai qelei doqh eiV auton.

6

AV zhth omwV meta pistewV, cwriV na distazh pantelwV× dioti o distazwn omoiazei me kuma qalasshV kinoumenon upo anemwn kai suntarattomenon.

7

Dioti aV mh nomizh o anqrwpoV ekeinoV oti qelei labei ti para tou Kuriou.

8

AnqrwpoV dignwmoV einai akatastatoV en pasaiV taiV odoiV autou.

9

AV kaucatai de o adelfoV o tapeinoV eiV to uyoV autou,

10

o de plousioV eiV thn tapeinwsin autou, epeidh wV anqoV cortou qelei parelqei.

11

Dioti aneteilen o hlioV me ton kauswna kai exhrane ton corton, kai to anqoV autou exepese, kai to kalloV tou proswpou autou hfanisqh× outw kai o plousioV qelei maranqh en taiV odoiV autou.

12

MakarioV o anqrwpoV, ostiV upomenei peirasmon× dioti afou dokimasqh, qelei labei ton stefanon thV zwhV, ton opoion upesceqh o KurioV eiV touV agapwntaV auton.

13

[] MhdeiV peirazomenoV aV legh oti apo tou Qeou peirazomai× dioti o QeoV einai apeirastoV kakwn kai autoV oudena peirazei.

14

Peirazetai de ekastoV upo thV idiaV autou epiqumiaV, parasuromenoV kai deleazomenoV.

15

Epeita h epiqumia afou sullabh, genna thn amartian, h de amartia ektelesqeisa genna ton qanaton.

16

Mh planasqe, adelfoi mou agaphtoi.

17

Pasa dosiV agaqh kai pan dwrhma teleion einai anwqen katabainon apo tou PatroV twn fwtwn, eiV ton opoion den uparcei alloiwsiV h skia metabolhV.

18

Ex idiaV autou qelhsewV egennhsen hmaV dia tou logou thV alhqeiaV, dia na hmeqa hmeiV aparch tiV twn ktismatwn autou.

19

[] Loipon, adelfoi mou agaphtoi, aV einai paV anqrwpoV tacuV eiV to na akouh, braduV eiV to na lalh, braduV eiV orghn×

20

dioti h orgh tou anqrwpou den ergazetai thn dikaiosunhn tou Qeou.

21

Dia touto aporriyanteV pasan ruparian kai perisseian kakiaV decqhte meta praothtoV ton emfuteuqenta logon ton dunamenon na swsh taV yucaV saV.

22

Ginesqe de ektelestai tou logou kai mh monon akroatai, apatwnteV eautouV.

23

Dioti ean tiV hnai akroathV tou logou kai ouci ektelesthV, outoV omoiazei me anqrwpon, ostiV qewrei to fusikon autou proswpon en katoptrw×

24

dioti eqewrhsen eauton kai anecwrhse, kai euquV elhsmonhsen opoioV hto.

25

OstiV omwV egkuyh eiV ton teleion nomon thV eleuqeriaV kai epimeinh eiV auton, outoV genomenoV ouci akroathV epilhsmwn, all' ektelesthV ergou, outoV qelei eisqai makarioV eiV thn ektelesin autou.

26

Ean tiV metaxu saV nomizh oti einai qrhskoV, kai den calinonh thn glwssan autou all' apata thn kardian autou, toutou h qrhskeia einai mataia.

27

Qrhskeia kaqara kai amiantoV enwpion tou Qeou kai PatroV einai auth, na episkepthtai touV orfanouV kai taV chraV en th qliyei autwn, kai na fulatth eauton amolunton apo tou kosmou.

James 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: