Modern Greek Bible

Hebrews 12

Hebrews

Return to Index

Chapter 13

1

[] H filadelfia aV menh.

2

Thn filoxenian mh lhsmoneite× epeidh dia tauthV tineV efiloxenhsan aggelouV mh gnwrizonteV.

3

Enqumeisqe touV desmiouV wV sundesmioi, touV talaipwroumenouV wV onteV kai seiV en swmati.

4

TimioV estw o gamoV eiV pantaV kai h koith amiantoV× touV de pornouV kai moicouV qelei krinei o QeoV.

5

O tropoV saV estw afilarguroV, arkeisqe eiV ta paronta, dioti autoV eipe× Den qelw se afhsei oude se egkataleiyei×

6

wste hmeiV qarrounteV na legwmen× O KurioV bohqoV mou, kai den qelw fobhqh× ti na moi kamh anqrwpoV;

7

Enqumeisqe touV proestwtaV saV, oitineV elalhsan proV esaV ton logon tou Qeou, twn opoiwn mimeisqe thn pistin, econteV pro ofqalmwn to apotelesma tou politeumatoV autwn.

8

O IhsouV CristoV einai o autoV cqeV kai shmeron kai eiV touV aiwnaV.

9

Mh planasqe me didacaV poikilaV kai xenaV× dioti kalon einai me thn carin na stereonhtai h kardia, ouci me brwmata, eiV ta opoia osoi periepathsan den wfelhqhsan.

10

Ecomen qusiasthrion, ex ou den ecousin exousian na fagwsin oi latreuonteV eiV thn skhnhn.

11

Dioti twn zwwn, twn opoiwn to aima eisferetai eiV ta agia dia tou arcierewV peri amartiaV, toutwn ta swmata katakaiontai exw tou stratopedou.

12

Oqen kai o IhsouV, dia na agiash ton laon dia tou idiou autou aimatoV, exw thV pulhV epaqen.

13

AV exercwmeqa loipon proV auton exw tou stratopedou, ton oneidismon autou feronteV×

14

dioti den ecomen edw polin diamenousan, alla thn mellousan epizhtoumen.

15

Di' autou loipon aV anaferwmen pantote eiV ton Qeon qusian ainesewV, toutesti karpon ceilewn omologountwn to onoma autou.

16

Thn de agaqopoiian kai to metadotikon mh lhsmoneite, dioti eiV toiautaV qusiaV euaresteitai o QeoV.

17

Peiqesqe eiV touV proestwtaV saV kai upakouete× dioti autoi agrupnousin uper twn yucwn saV wV mellonteV na apodwswsi logon× dia na kamnwsi touto meta caraV kai mh stenazonteV× dioti touto den saV wfelei.

18

[] Proseucesqe peri hmwn× dioti eimeqa pepeismenoi oti ecomen kalhn suneidhsin, qelonteV na politeuwmeqa kata panta kalwV.

19

Perissoteron de parakalw na kamhte touto, dia na apokatastaqw eiV esaV tacutera.

20

O de QeoV thV eirhnhV, ostiV anebibasen ek twn nekrwn ton megan poimena twn probatwn dia tou aimatoV thV aiwniou diaqhkhV, ton Kurion hmwn Ihsoun,

21

eiqe na saV kamh teleiouV eiV pan ergon agaqon, dia na ektelhte to qelhma autou, energwn en umin to euareston enwpion autou dia tou Ihsou Cristou, eiV ton opoion eih h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

22

SaV parakalw de, adelfoi, upoferete ton logon thV nouqesiaV× dioti en suntomia saV egraya.

23

Exeurete oti o adelfoV TimoqeoV apeluqh thV fulakhV, meta tou opoiou, ean elqh tacutera, qelw saV idei.

24

Aspasqhte pantaV touV proestwtaV saV kai pantaV touV agiouV. SaV aspazontai oi apo thV ItaliaV.

25

H cariV eih meta pantwn umwn× amhn.

James 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: