Modern Greek Bible

Hebrews 11

Hebrews

Return to Index

Chapter 12

1

[] Loipon kai hmeiV, perikuklwmenoi onteV upo tosoutou nefouV marturwn, aV aporriywmen pan baroV kai thn eukolwV emperiplekousan hmaV amartian, kai aV trecwmen meq' upomonhV ton prokeimenon eiV hmaV agwna,

2

apobleponteV eiV ton Ihsoun, ton archgon kai teleiwthn thV pistewV, ostiV uper thV caraV thV prokeimenhV eiV auton upefere stauron, katafronhsaV thn aiscunhn, kai ekaqhsen en dexia tou qronou tou Qeou.

3

Dioti sullogisqhte ton upomeinanta upo twn amartwlwn toiauthn antilogian eiV eauton, dia na mh apokamhte caunoumenoi kata taV yucaV saV.

4

[] Den antestaqhte eti mecriV aimatoV agwnizomenoi kata thV amartiaV,

5

kai elhsmonhsate thn nouqesian, htiV lalei proV esaV wV proV uiouV, legousa× Uie mou, mh katafronhV thn paideian tou Kuriou, mhde aqumhV elegcomenoV up' autou.

6

Dioti ontina agapa KurioV paideuei kai mastigonei panta uion, ton opoion paradecetai.

7

Ean upomenhte thn paideian, o QeoV feretai proV esaV wV proV uiouV× dioti tiV uioV einai, ton opoion den paideuei o pathr;

8

Ean omwV hsqe cwriV paideian, thV opoiaV egeinan metocoi panteV, ara eisqe noqoi kai ouci uioi,

9

epeita touV men kata sarka pateraV hmwn eicomen paideutaV kai esebomeqa autouV× den qelomen upotacqh pollw mallon eiV ton Patera twn pneumatwn kai zhsei;

10

Dioti ekeinoi men proV oligaV hmeraV epaideuon hmaV kata thn areskeian autwn, o de proV to sumferon hmwn, dia na geinwmen metocoi thV agiothtoV autou.

11

Pasa de paideia proV men to paron den fainetai oti einai proxenoV caraV, alla luphV, usteron omwV apodidei eiV touV gumnasqentaV di' authV karpon eirhnikon dikaiosunhV.

12

Dia touto anorqwsate taV kecaunwmenaV ceiraV kai ta paralelumena gonata,

13

kai kamete eiV touV podaV saV euqeiaV odouV, dia na mh ektraph to cwlon, alla mallon na qerapeuqh.

14

Zhteite eirhnhn meta pantwn, kai ton agiasmon, cwriV tou opoiou oudeiV qelei idei ton Kurion,

15

parathrounteV mhpwV usterhtai tiV apo thV caritoV tou Qeou, mhpwV riza tiV pikriaV anafuousa ferh enoclhsin kai dia tauthV mianqwsi polloi,

16

mhpwV hnai tiV pornoV h bebhloV kaqwV o Hsau, ostiV dia mian brwsin epwlhse ta prwtotokia autou.

17

Epeidh exeurete oti kai metepeita, qelwn na klhronomhsh thn eulogian, apedokimasqh, dioti den eure topon metanoiaV, an kai exezhthsen authn meta dakruwn.

18

[] Dioti den proshlqete eiV oroV yhlafwmenon kai kaiomenon me pur kai eiV zofon kai skotoV kai anemostrobilon

19

kai eiV salpiggoV hcon kai fwnhn logwn, thn opoian oi akousanteV parekalesan na mh lalhqh pleon proV autouV o logoV×

20

dioti den upeferon to prostattomenon× Kai zwon ean eggish to oroV, qelei liqobolhqh h me belh qelei katatoxeuqh×

21

kai toson foberon hto to fainomenon, wste o MwushV eipe× KatafoboV eimai kai entromoV×

22

alla proshlqete eiV oroV Siwn kai eiV polin Qeou zwntoV, thn epouranion Ierousalhm, kai eiV muriadaV aggelwn,

23

eiV panhgurin kai ekklhsian prwtotokwn katagegrammenwn en toiV ouranoiV, kai eiV Qeon krithn pantwn, kai eiV pneumata dikaiwn oitineV elabon thn teleiothta,

24

kai eiV neaV diaqhkhV mesithn Ihsoun, kai eiV aima kaqarismou to opoion lalei kalhtera para to tou Abel.

25

Prosecete mh katafronhshte ton lalounta. Dioti an ekeinoi den apefugon, katafronhsanteV ton lalounta proV autouV epi thV ghV, pollw mallon hmeiV ean apostrafwmen ton lalounta apo twn ouranwn×

26

tou opoiou h fwnh thn ghn esaleuse tote, twra de upesceqh, legwn× Eti apax egw seiw ouci monon thn ghn, alla kai ton ouranon.

27

To de eti apax dhloi twn saleuomenwn thn metaqesin wV ceiropoihtwn, dia na meinwsi ta mh saleuomena.

28

Dia touto paralambanonteV basileian asaleuton, aV kratwmen thn carin, dia thV opoiaV na latreuwmen euarestwV ton Qeon me sebaV kai eulabeian.

29

Dioti o QeoV hmwn einai pur katanaliskon.

Hebrews 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: