Modern Greek Bible

Hebrews 9

Hebrews

Return to Index

Chapter 10

1

[] Dioti o nomoV, ecwn skian twn mellontwn agaqwn, ouci authn thn eikona twn pragmatwn, den dunatai pote dia twn autwn qusiwn, taV opoiaV prosferousi kat' eniauton pantote na teleiopoihsh touV prosercomenouV×

2

epeidh tote den hqelon pausei na prosferwntai, dioti oi latreutai apax kaqarisqenteV, den hqelon ecei pleon oudemian suneidhsin amartiwn×

3

all' en autaiV ginetai kat' eniauton anamnhsiV amartiwn×

4

dioti adunaton einai aima taurwn kai tragwn na afairh amartiaV.

5

Dia touto eisercomenoV eiV ton kosmon, legei× Qusian kai prosforan den hqelhsaV, all' htoimasaV eiV eme swma×

6

eiV olokautwmata kai prosforaV peri amartiaV den euhresthqhV×

7

[] tote eipon× Idou, ercomai, en tw tomw tou bibliou einai gegrammenon peri emou, dia na kamw, w Qee, to qelhma sou.

8

Afou eipen anwterw oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai prosforaV peri amartiaV den hqelhsaV oude euhresthqhV eiV autaV, aitineV prosferontai kata ton nomon,

9

tote eipen× Idou, ercomai dia na kamw, w Qee, to qelhma sou. Anairei to prwton, dia na susthsh to deuteron.

10

Me to opoion qelhma eimeqa hgiasmenoi dia thV prosforaV tou swmatoV tou Ihsou Cristou apax genomenhV.

11

Kai paV men iereuV istatai kaq' hmeran leitourgwn kai taV autaV pollakiV prosferwn qusiaV, aitineV pote den dunantai na afaireswsin amartiaV×

12

all' autoV afou prosefere mian qusian uper amartiwn, ekaqhse diapantoV en dexia tou Qeou,

13

prosmenwn tou loipou ewsou teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou.

14

Dioti me mian prosforan eteleiopoihse dia pantoV touV agiazomenouV.

15

Marturei de eiV hmaV kai to Pneuma to Agion× dioti afou eipe proteron,

16

Auth einai h diaqhkh, thn opoian qelw kamei proV autouV meta taV hmeraV ekeinaV, legei o KurioV× Qelw dwsei touV nomouV mou eiV taV kardiaV autwn kai qelw grayei autouV epi twn dianoiwn autwn, prosqetei,

17

Kai taV amartiaV autwn kai taV anomiaV autwn den qelw enqumeisqai pleon.

18

Opou de einai afesiV toutwn, den einai pleon prosfora peri amartiaV.

19

[] EconteV loipon, adelfoi, parrhsian na eiselqwmen eiV ta agia dia tou aimatoV tou Ihsou,

20

dia neaV kai zwshV odou, thn opoian kaqierwsen eiV hmaV dia tou katapetasmatoV, toutesti thV sarkoV autou,

21

kai econteV ierea megan epi ton oikon tou Qeou,

22

aV plhsiazwmen meta alhqinhV kardiaV en plhroforia pistewV, econteV taV kardiaV hmwn kekaqarmenaV apo suneidhsewV ponhraV kai leloumenoi to swma me udwr kaqaron×

23

aV kratwmen thn omologian thV elpidoV asaleuton× dioti pistoV o uposceqeiV×

24

kai aV frontizwmen peri allhlwn, parakinounteV eiV agaphn kai kala erga,

25

mh afinonteV to na sunercwmeqa omou, kaqwV einai sunhqeia eiV tinaV, alla protreponteV allhlouV, kai tosoutw mallon, oson blepete plhsiazousan thn hmeran.

26

Dioti ean hmeiV amartanwmen ekousiwV, afou elabomen thn gnwsin thV alhqeiaV, den apoleipetai pleon qusia peri amartiwn,

27

alla fobera tiV apekdoch krisewV kai exayiV puroV, to opoion mellei na katatrwgh touV enantiouV.

28

Ean tiV aqethsh ton nomon tou MwusewV, epi duo h triwn marturwn apoqnhskei cwriV eleoV×

29

poson stocazesqe ceiroteraV timwriaV qelei kriqh axioV o katapathsaV ton Uion tou Qeou kai nomisaV koinon to aima thV diaqhkhV, me to opoion hgiasqh, kai ubrisaV to Pneuma thV caritoV;

30

Dioti exeuromen ton eiponta× EiV eme anhkei h ekdikhsiV, egw qelw kamei antapodosin, legei KurioV× kai palin× O KurioV qelei krinei ton laon autou.

31

Foberon einai to na pesh tiV eiV ceiraV Qeou zwntoV.

32

Anaferete de eiV thn mnhmhn saV taV proteraV hmeraV, en aiV afou efwtisqhte, upemeinate megan agwna paqhmatwn×

33

pote men qeatrizomenoi me oneidismouV kai qliyeiV, pote de ginomenoi koinwnoi twn ta toiauta paqontwn.

34

Dioti edeixate sumpaqeian eiV ta desma mou kai edecqhte meta caraV thn arpaghn twn uparcontwn saV, exeuronteV oti ecete eiV eautouV periousian en ouranoiV kalhteran kai diamenousan.

35

Mh apobalhte loipon thn parrhsian saV, htiV ecei misqapodosian megalhn.

36

Dioti ecete creian upomonhV, dia na kamhte to qelhma tou Qeou kai na labhte thn epaggelian.

37

Dioti eti oligon kairon, kai qelei elqei o ercomenoV kai den qelei bradunei.

38

O de dikaioV qelei zhsei ek pistewV× kai ean tiV surqh opisw, h yuch mou den euaresteitai eiV auton.

39

hmeiV omwV den eimeqa ek twn suromenwn opisw proV apwleian, all' ek twn pisteuontwn proV swthrian thV yuchV.

Hebrews 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: