Modern Greek Bible

Hebrews 8

Hebrews

Return to Index

Chapter 9

1

[] Eice men loipon kai h prwth skhnh diataxeiV latreiaV kai to agion to kosmikon.

2

Dioti kateskeuasqh skhnh h prwth, eiV thn opoian hto kai h lucnia kai h trapeza kai h proqesiV twn artwn, htiV legetai Agia.

3

Meta de to deuteron katapetasma hto skhnh h legomenh Agia agiwn,

4

ecousa crusoun qumiathrion kai thn kibwton thV diaqhkhV pantacoqen perikekalummenhn me crusion, en h hto stamnoV crush, ecousa to manna, kai h rabdoV tou Aarwn h blasthsasa kai ai plakeV thV diaqhkhV,

5

uperanw de authV hsan Ceroubeim doxhV kataskiazonta to ilasthrion× peri twn opoiwn den einai twra creia na legwmen kata meroV.

6

Ontwn de toutwn outw kateskeuasmenwn, eiV men thn prwthn skhnhn eisercontai diapantoV oi iereiV ektelounteV taV latreiaV,

7

eiV de thn deuteran apax tou eniautou eisercetai monoV o arciereuV, ouci cwriV aimatoV, to opoion prosferei uper eautou kai twn ex agnoiaV amarthmatwn tou laou,

8

[] kai touto edhlopoiei to Pneuma to Agion, oti den hto pefanerwmenh h eiV ta agia odoV, epeidh h prwth skhnh istato eti×

9

htiV hto tupoV eiV ton tote paronta kairon, kaq' on proseferonto dwra kai qusiai, aitineV den hdunanto na kamwsi teleion kata thn suneidhsin ton latreuonta,

10

epeidh hsan diatetagmena monon eiV brwmata kai pomata kai diaforouV baptismouV kai diataxeiV sarkikaV, mecri kairou diorqwsewV.

11

Elqwn de o CristoV arciereuV twn mellontwn agaqwn dia thV megalhteraV kai teleioteraV skhnhV, ouci ceiropoihtou, toutestin ouci tauthV thV kataskeuhV,

12

oude di' aimatoV tragwn kai moscwn, alla dia tou idiou autou aimatoV, eishlqen apax eiV ta agia, apokthsaV aiwnian lutrwsin.

13

Dioti ean to aima twn taurwn kai tragwn kai h spodoV thV damalewV rantizousa touV memolusmenouV agiazh proV thn kaqarothta thV sarkoV,

14

posw mallon to aima tou Cristou, ostiV dia tou PneumatoV tou aiwniou proseferen eauton amwmon eiV ton Qeon, qelei kaqarisei thn suneidhsin saV apo nekrwn ergwn eiV to na latreuhte ton zwnta Qeon;

15

[] Kai dia touto einai mesithV diaqhkhV kainhV, ina dia tou qanatou, ostiV egeine proV apolutrwsin twn epi thV prwthV diaqhkhV parabasewn, labwsin oi keklhmenoi thn epaggelian thV aiwniou klhronomiaV.

16

Dioti opou einai diaqhkh, anagkh na uparch qanatoV ekeinou, ostiV ekame thn diaqhkhn×

17

dioti h diaqhkh epi teqnewtwn einai bebaia, epeidh pote den iscuei, enosw zh o diaqethV.

18

Oqen oude h prwth den hto egkainiasmenh cwriV aimatoV×

19

dioti afou pasa entolh tou nomou elalhqh upo tou MwusewV proV panta ton laon, labwn to aima twn moscwn kai twn tragwn me udwr kai mallion kokkinon kai usswpon, errantise kai auto to biblion kai panta ton laon,

20

legwn× Touto einai to aima thV diaqhkhV, thn opoian dietaxen eiV esaV o QeoV×

21

kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thV uphresiaV me to aima omoiwV errantise.

22

Kai scedon me aima kaqarizontai panta kata ton nomon, kai cwriV cusewV aimatoV den ginetai afesiV.

23

[] Anagkh loipon hto oi men tupoi twn epouraniwn na kaqarizwntai dia toutwn, auta omwV ta epourania me qusiaV anwteraV para tautaV.

24

Dioti o CristoV den eishlqen eiV ceiropoihta agia, antitupa twn alhqinwn, all' eiV auton ton ouranon, dia na emfanisqh twra enwpion tou Qeou uper hmwn×

25

oude dia na prosferh pollakiV eauton, kaqwV o arciereuV eisercetai eiV ta agia kat' eniauton me xenon aima×

26

dioti eprepe tote pollakiV na paqh apo katabolhV kosmou× twra de apax eiV to teloV twn aiwnwn efanerwqh, dia na aqethsh thn amartian dia thV qusiaV eautou.

27

Kai kaqwV einai apofasismenon eiV touV anqrwpouV apax na apoqanwsi, meta de touto einai krisiV,

28

outw kai o CristoV, apax prosferqeiV dia na shkwsh taV amartiaV pollwn, qelei fanh ek deuterou cwriV amartiaV eiV touV prosmenontaV auton dia swthrian.

Hebrews 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: