Modern Greek Bible

Hebrews 7

Hebrews

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kefalaion de twn legomenwn einai touto, Toiouton ecomen arcierea, ostiV ekaqhsen en dexia tou qronou thV megalwsunhV en toiV ouranoiV,

2

leitourgoV twn agiwn kai thV skhnhV thV alhqinhV, thn opoian kateskeuasen o KurioV, kai ouci anqrwpoV.

3

Dioti paV arciereuV kaqistatai dia na prosferh dwra kai qusiaV× oqen einai anagkaion na ech kai outoV ti, to opoion na prosferh.

4

Epeidh ean hto epi ghV, oude hqelen eisqai iereuV, dioti uphrcon oi iereiV oi prosferonteV ta dwra kata ton nomon,

5

oitineV leitourgousin eiV upodeigma kai skian twn epouraniwn, kaqwV elalhqh proV ton Mwushn ote emelle na kataskeuash thn skhnhn× dioti Prosece, legei, na kamhV panta kata ton tupon ton deicqenta eiV se en tw orei.

6

[] Twra omwV o CristoV elaben exocwteran leitourgian, kaqoson einai kai anwteraV diaqhkhV mesithV, htiV enomoqethqh me anwteraV epaggeliaV.

7

Dioti ean h prwth ekeinh hto amemptoV, den hqele zhteisqai topoV dia thn deuteran.

8

Dioti memfomenoV autouV legei× Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw suntelesei epi ton oikon tou Israhl kai epi ton oikon tou Iouda diaqhkhn kainhn,

9

ouci kata thn diaqhkhn, thn opoian ekamon proV touV pateraV autwn, kaq' hn hmeran epiasa autouV apo thV ceiroV dia na exagagw autouV ek ghV Aiguptou× dioti autoi den enemeinan eiV thn diaqhkhn mou, kai egw hmelhsa autouV, legei KurioV.

10

Dioti auth einai h diaqhkh, thn opoian qelw kamei proV ton oikon tou Israhl meta taV hmeraV ekeinaV, legei KurioV× Qelw dwsei touV nomouV mou eiV thn dianoian autwn, kai qelw grayei autouV epi thV kardiaV autwn, kai qelw eisqai eiV autouV QeoV, kai autoi qelousin eisqai eiV eme laoV.

11

Kai den qelousi didaskei ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton adelfon autou, legwn× Gnwrison ton Kurion× dioti panteV qelousi me gnwrizei apo mikrou ewV megalou autwn×

12

dioti qelw eisqai ilewV eiV taV adikiaV autwn, kai taV amartiaV autwn kai taV anomiaV autwn den qelw enqumeisqai pleon.

13

Legwn de kainhn, ekame palaian thn prwthn× to de palaioumenon kai ghraskon einai plhsion afanismou.

Hebrews 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: