Modern Greek Bible

Hebrews 6

Hebrews

Return to Index

Chapter 7

1

[] Dioti outoV o Melcisedek, basileuV Salhm, iereuV tou Qeou tou Uyistou, ostiV sunhnthse ton Abraam epistrefonta apo thV katastrofhV twn basilewn kai huloghsen auton,

2

eiV on o Abraam ecwrise kai dekaton apo pantwn twn lafurwn, ostiV prwton men ermhneuetai basileuV dikaiosunhV, epeita de basileuV Salhm, to opoion einai basileuV eirhnhV,

3

apatwr, amhtwr, agenealoghtoV, mh ecwn mhte archn hmerwn mhte teloV zwhV, all' afwmoiwmenoV me ton Uion tou Qeou, menei iereuV pantote.

4

Stocasqhte de poson megaV hto outoV, eiV on o Abraam o patriarchV edwke kai dekaton ek twn lafurwn.

5

Kai osoi men ek twn uiwn tou Leui lambanousi thn ierateian, ecousin entolhn na apodekatonwsi ton laon kata ton nomon, toutesti touV adelfouV autwn, kaitoi exelqontaV ek thV osfuoV tou Abraam×

6

ekeinoV de ostiV den egenealogeito ex autwn, edekatwse ton Abraam, kai huloghse ton econta taV epaggeliaV×

7

cwriV de tinoV antilogiaV to mikroteron eulogeitai upo tou megalhterou.

8

Kai edw men qnhtoi anqrwpoi lambanousi dekata, ekei de lambanei o marturoumenoV oti zh.

9

Kai dia na eipw outw, dia tou Abraam kai o Leui, ostiV elambane dekata, apedekatwqh.

10

Dioti en th osfui tou patroV autou hto eti, ote sunhnthsen auton o Melcisedek.

11

[] Ean loipon h teleiothV uphrce dia LeuitikhV ierwsunhV× dioti o laoV ep' authV elabe ton nomon× tiV creia pleon na egerqh alloV iereuV kata thn taxin Melcisedec, kai ouci na leghtai kata thn taxin Aarwn;

12

Dioti metatiqemenhV thV ierwsunhV, ex anagkhV kai nomou metaqesiV ginetai.

13

Epeidh ekeinoV, peri tou opoiou legontai tauta, allhV fulhV meteicen, ex hV oudeiV eplhsiasen eiV to qusiasthrion.

14

Epeidh einai prodhlon oti ex Iouda aneteilen o KurioV hmwn, eiV thn opoian fulhn o MwushV ouden peri ierwsunhV elalhse.

15

Kai perissoteron eti katadhlon einai, dioti kata thn omoiothta tou Melcisedek egeiretai alloV iereuV,

16

ostiV den egeine kata nomon sarkikhV entolhV alla kata dunamin zwhV ateleuthtou×

17

dioti marturei legwn oti Su eisai iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek.

18

Dioti aqethsiV men ginetai thV prohgoumenhV entolhV dia to asqeneV kai anwfeleV authV×

19

epeidh o nomoV ouden eferen eiV to teleion, egeine de epeisagwgh elpidoV kalhteraV, dia thV opoiaV plhsiazomen eiV ton Qeon.

20

Kai kaq' oson den egeinen iereuV cwriV orkwmosiaV×

21

dioti ekeinoi egeinan iereiV cwriV orkwmosiaV, outoV de meta orkwmosiaV dia tou legontoV proV auton× Wmose KurioV, kai den qelei metamelhqh× Su eisai iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek×

22

kata tosouton anwteraV diaqhkhV egguhthV egeinen o IhsouV.

23

Kai ekeinoi men egeinan polloi iereiV, epeidh hmpodizonto upo tou qanatou na paramenwsin×

24

ekeinoV omwV, epeidh menei eiV ton aiwna, ecei ametaqeton thn ierwsunhn×

25

oqen dunatai kai na swzh entelwV touV prosercomenouV eiV ton Qeon di' autou, zwn pantote dia na mesiteush uper autwn.

26

Dioti toioutoV arciereuV eprepen eiV hmaV, osioV, akakoV, amiantoV, kecwrismenoV apo twn amartwlwn kai uyhloteroV twn ouranwn genomenoV,

27

ostiV den ecei kaq' hmeran anagkhn, wV oi arciereiV na prosferh proteron qusiaV uper twn idiwn autou amartiwn, epeita uper twn tou laou× dioti apax ekame touto, ote proseferen eauton.

28

Dioti o nomoV kaqista arciereiV anqrwpouV econtaV adunamian× o logoV omwV thV orkwmosiaV thV meta ton nomon katesthse ton Uion, ostiV einai teteleiwmenoV eiV ton aiwna.

Hebrews 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: