Modern Greek Bible

Hebrews 5

Hebrews

Return to Index

Chapter 6

1

[] Dia touto afhsanteV thn arcikhn didaskalian tou Cristou, aV ferwmeqa proV thn teleiothta, cwriV na ballwmen ek neou qemelion metanoiaV apo nekrwn ergwn kai pistewV eiV Qeon,

2

thV didachV twn baptismwn kai thV epiqesewV twn ceirwn, kai thV anastasewV twn nekrwn kai thV krisewV thV aiwniou.

3

Kai touto qelomen kamei, ean epitreph o QeoV.

4

Dioti adunaton einai oi apax fwtisqenteV kai geuqenteV thV epouraniou dwreaV kai genomenoi metocoi tou Agiou PneumatoV

5

kai geuqenteV ton kalon logon tou Qeou kai taV dunameiV tou mellontoV aiwnoV,

6

kai epeita parapesonteV, adunaton na anakainisqwsi palin eiV metanoian, anastaurounteV eiV eautouV ton Uion tou Qeou kai kataiscunonteV.

7

Dioti gh, htiV pinei thn pollakiV ercomenhn ep' authV brochn kai genna botanhn wfelimon eiV ekeinouV, dia touV opoiouV kai gewrgeitai, metalambanei eulogian para Qeou×

8

otan omwV ekfuh akanqaV kai tribolouV, einai adokimoV kai plhsion kataraV, thV opoiaV to teloV einai na kauqh.

9

[] Peri umwn de, an kai lalwmen outwV, agaphtoi, eimeqa pepeismenoi oti ecete ta kalhtera kai sunecomena me thn swthrian.

10

Dioti den einai adikoV o QeoV, wste na lhsmonhsh to ergon saV kai ton kopon thV agaphV, thn opoian edeixate eiV to onoma autou, uphrethsanteV touV agiouV kai uphretounteV.

11

Epiqumoumen de na deiknuh ekastoV umwn thn authn spoudhn proV thn plhroforian thV elpidoV mecri telouV,

12

dia na mh geinhte nwqroi, alla mimhtai twn dia pistewV kai makroqumiaV klhronomountwn taV epaggeliaV.

13

Dioti o QeoV, didwn epaggelian eiV ton Abraam, epeidh den eice na omosh eiV oudena megalhteron, wmosen eiV eauton,

14

legwn× BebaiwV eulogwn qelw se euloghsei kai plhqunwn qelw se plhqunei×

15

kai outw prosmeinaV me upomonhn, aphlause thn epaggelian.

16

Dioti oi men anqrwpoi omnuousin eiV ton megalhteron, kai o orkoV einai eiV autouV teloV pashV antilogiaV proV bebaiwsin.

17

EiV to opoion o QeoV, qelwn na deixh perissoteron proV touV klhronomouV thV epaggeliaV to ametaqeton thV boulhV autou, meteceirisqh meson ton orkon,

18

wste dia duo pragmatwn ametaqetwn, eiV ta opoia einai adunaton na yeusqh o QeoV, na ecwmen iscuran parhgorian oi katafugonteV eiV to na krathswmen thn prokeimenhn elpida×

19

thn opoian ecomen wV agkuran thV yuchV asfalh te kai bebaian kai eisercomenhn eiV to eswterikon tou katapetasmatoV,

20

opou o IhsouV eishlqen uper hmwn prodromoV, genomenoV arciereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek.

Hebrews 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: