Modern Greek Bible

Hebrews 4

Hebrews

Return to Index

Chapter 5

1

[] Dioti paV arciereuV, ex anqrwpwn lambanomenoV, uper anqrwpwn kaqistatai eiV ta proV ton Qeon, dia na prosferh dwra te kai qusiaV uper amartiwn,

2

dunamenoV na sumpaqh eiV touV agnoountaV kai planwmenouV, dioti kai autoV einai periendedumenoV asqeneian×

3

kai dia tauthn crewstei, kaqwV peri tou laou, outw kai peri eautou na prosferh qusian uper amartiwn.

4

Kai oudeiV lambanei thn timhn tauthn eiV eauton, all' o kaloumenoV upo tou Qeou, kaqwV kai o Aarwn.

5

Outw kai o CristoV den edoxasen eauton dia na geinh arciereuV, all' o lalhsaV proV auton× UioV mou eisai su, egw shmeron se egennhsa×

6

kaqwV kai allacou legei× Su eisai iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek.

7

OstiV en taiV hmeraiV thV sarkoV autou, afou meta kraughV dunathV kai dakruwn prosefere dehseiV kai ikesiaV proV ton dunamenon na swzh auton ek tou qanatou, kai eishkousqh dia thn eulabeian autou,

8

kaitoi wn UioV, emaqe thn upakohn af' oswn epaqe,

9

kai genomenoV teleioV, katestaqh aitioV swthriaV aiwniou eiV pantaV touV upakouontaV eiV auton,

10

[] onomasqeiV upo tou Qeou arciereuV kata thn taxin Melcisedek×

11

Peri tou opoiou polla ecomen na eipwmen kai dusermhneuta, dioti egeinete nwqroi taV akoaV.

12

Epeidh enw wV proV ton kairon eprepe na hsqe didaskaloi, palin ecete creian tou na saV didaskh tiV ta arcika stoiceia twn logwn tou Qeou, kai kathnthsate na echte creian galaktoV kai ouci stereaV trofhV.

13

Dioti paV o metecwn galaktoV einai apeiroV tou logou thV dikaiosunhV× epeidh einai nhpioV×

14

twn teleiwn omwV einai h sterea trofh, oitineV dia thn exin ecousi ta aisqhthria gegumnasmena eiV to na diakrinwsi to kalon kai to kakon.

Hebrews 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: