Modern Greek Bible

Hebrews 3

Hebrews

Return to Index

Chapter 4

1

[] AV fobhqwmen loipon mhpote, enw menei eiV hmaV epaggelia na eiselqwmen eiV thn katapausin autou, fanh tiV ex umwn oti usterhqh authV.

2

Dioti hmeiV euhggelisqhmen, kaqwV kai ekeinoi× alla den wfelhsen ekeinouV o logoV, ton opoion hkousan, epeidh den hto eiV touV akousantaV hnwmenoV me thn pistin.

3

Dioti eisercomeqa eiV thn katapausin hmeiV oi pisteusanteV, kaqwV eipen× OutwV wmosa en th orgh mou, den qelousin eiselqei eiV thn katapausin mou× an kai ta erga autou eteleiwsan apo katabolhV kosmou.

4

Dioti eipen en merei tini peri thV ebdomhV outw× Kai katepausen o QeoV en th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou×

5

kai en toutw palin× Den qelousin eiselqei eiV thn katapausin mou.

6

Epeidh loipon menei na eiselqwsi tineV eiV authn, kai oi proteron euaggelisqenteV den eishlqon di' apeiqeian

7

palin diorizei hmeran tina, Shmeron, legwn dia tou Dabid, meta tosouton kairon, kaqwV eirhtai× Shmeron, ean thV fwnhV autou akoushte, mh sklhrunhte taV kardiaV saV.

8

Dioti ean o IhsouV sou Nauh eice dwsei eiV autouV katapausin, den hqele meta tauta lalei peri allhV hmeraV.

9

Ara menei katapausiV eiV ton laon tou Qeou.

10

Dioti o eiselqwn eiV thn katapausin autou kai autoV katepausen apo twn ergwn autou, kaqwV o QeoV apo twn eautou.

11

[] AV spoudaswmen loipon na eiselqwmen eiV ekeinhn thn katapausin, dia na mh pesh tiV eiV to auto paradeigma thV apeiqeiaV.

12

Dioti o logoV tou Qeou einai zwn kai energoV kai kopterwteroV uper pasan distomon macairan kai diercetai mecri diairesewV yuchV te kai pneumatoV, armwn te kai muelwn, kai diereuna touV dialogismouV kai taV ennoiaV thV kardiaV×

13

kai den einai ouden ktisma afaneV enwpion autou, alla panta einai gumna kai tetrachlismena eiV touV ofqalmouV autou, proV on ecomen na dwswmen logon.

14

EconteV loipon arcierea megan, ostiV dihlqe touV ouranouV, Ihsoun ton Uion tou Qeou, aV kratwmen thn omologian.

15

Dioti den ecomen arcierea mh dunamenon na sumpaqhsh eiV taV asqeneiaV hmwn, alla peirasqenta kata panta kaq ' omoiothta hmwn cwriV amartiaV.

16

AV plhsiazwmen loipon meta parrhsiaV eiV ton qronon thV caritoV, dia na labwmen eleoV kai na eurwmen carin proV bohqeian en kairw creiaV.

Hebrews 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: