Modern Greek Bible

Hebrews 2

Hebrews

Return to Index

Chapter 3

1

[] Oqen, adelfoi agioi, ouraniou prosklhsewV metocoi, katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn ton Ihsoun Criston,

2

ostiV hto pistoV eiV ton katasthsanta auton, kaqwV kai o MwushV eiV olon ton oikon autou.

3

Epeidh outoV hxiwqh pleioteraV doxhV para ton Mwushn, kaq' oson ecei timhn pleioteran para ton oikon o kataskeuasaV auton.

4

Dioti paV oikoV kataskeuazetai upo tinoV, o de kataskeuasaV ta panta einai o QeoV.

5

Kai o men MwushV uphrxe pistoV eiV olon ton oikon autou wV qerapwn, eiV marturian twn lalhqhsomenwn,

6

o de CristoV wV UioV epi ton oikon autou, tou opoiou hmeiV eimeqa oikoV, ean krathswmen mecri telouV bebaian thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV.

7

[] Dia touto, kaqwV legei to Pneuma to Agion× Shmeron, ean akoushte thV fwnhV autou,

8

mh sklhrunhte taV kardiaV saV wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw,

9

opou oi patereV saV me epeiraaan, me edokimasan kai eidon ta erga mou tessarakonta eth×

10

dia touto dushresthqhn eiV thn genean ekeinhn kai eipon× Pantote planwntai en th kardia autwn kai autoi den egnwrisan taV odouV mou×

11

outwV wmosa en th orgh mou, den qelousin eiselqei eiV thn katapausin mou×

12

prosecete, adelfoi, na mh uparch eiV mhdena apo saV ponhra kardia apistiaV, wste na apostathsh apo Qeou zwntoV,

13

alla protrepete allhlouV kaq' ekasthn hmeran, enosw onomazetai to shmeron, dia na mh sklhrunqh tiV ex umwn dia thV apathV thV amartiaV×

14

dioti metocoi egeinamen tou Cristou, ean krathswmen mecri telouV bebaian thn archn thV pepoiqhsewV,

15

enw legetai× Shmeron, ean akoushte thV fwnhV autou, mh sklhrunhte taV kardiaV saV wV en tw parapikrasmw.

16

Dioti tineV, afou hkousan, parepikranan auton all' ouci panteV oi exelqonteV ex Aiguptou dia tou MwusewV.

17

EiV tinaV de parwrgisqh tessarakonta eth; ouci eiV touV amarthsantaV, twn opoiwn ta kwla epeson en th erhmw;

18

ProV tinaV de wmosen oti den qelousin eiselqei eiV thn katapausin autou, eimh proV touV apeiqhsantaV;

19

Kai blepomen oti dia apistian den hdunhqhsan na eiselqwsi.

Hebrews 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: