Modern Greek Bible

Philemon 1

Hebrews

Return to Index

Chapter 1

1

[] O QeoV, afou elalhse to palai proV touV pateraV hmwn dia twn profhtwn pollakiV kai polutropwV,

2

en taiV escataiV tautaiV hmeraiV elalhse proV hmaV dia tou Uiou, ton opoion eqese klhronomon pantwn, di' ou ekame kai touV aiwnaV×

3

ostiV wn apaugasma thV doxhV kai carakthr thV upostasewV autou, kai bastazwn ta panta me ton logon thV dunamewV autou, afou di' eautou ekame kaqarismon twn amartiwn hmwn, ekaqhsen en dexia thV megalwsunhV en uyhloiV,

4

[] tosouton anwteroV twn aggelwn genomenoV, oson exocwteron uper autouV onoma eklhronomhse.

5

Dioti proV tina twn aggelwn eipe pote× UioV mou eisai su, Egw shmeron se egennhsa; kai palin× Egw qelw eisqai eiV auton Pathr, kai autoV qelei eisqai eiV eme UioV;

6

Otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiV thn oikoumenhn, legei× Kai aV proskunhswsin eiV auton panteV oi aggeloi tou Qeou.

7

Kai peri men twn aggelwn legei× O poiwn touV aggelouV autou pneumata, kai touV leitourgouV autou puroV floga×

8

peri de tou Uiou× O qronoV sou, w Qee, einai eiV ton aiwna tou aiwnoV× skhptron euquthtoV einai to skhptron thV basileiaV sou.

9

HgaphsaV dikaiosunhn kai emishsaV anomian× dia touto ecrise se, o QeoV, o QeoV sou, elaion agalliasewV uper touV metocouV sou×

10

kai× Su kat' arcaV, Kurie, thn ghn eqemeliwsaV, kai erga twn ceirwn sou einai oi ouranoi×

11

autoi qelousin apolesqh, su de diameneiV× kai panteV wV imation qelousi palaiwqh,

12

kai wV perienduma qeleiV tulixei autouV, kai qelousin allacqh× Su omwV eisai o autoV, kai ta eth sou den qelousin ekleiyei.

13

ProV tina de twn aggelwn eipe pote× Kaqou ek dexiwn mou, ewsou qesw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou;

14

Den einai panteV leitourgika pneumata eiV uphresian apostellomena dia touV mellontaV na klhronomhswsi swthrian;

Hebrews 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: