Modern Greek Bible

Titus 3

Philemon

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, desmioV tou Ihsou Cristou, kai TimoqeoV o adelfoV, proV Filhmona ton agaphton kai sunergon hmwn

2

kai thn Apfian thn agaphthn kai Arcippon ton sustratiwthn hmwn kai thn kat' oikon sou ekklhsian×

3

cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

4

Eucaristw ton Qeon mou kai mnhmoneuw se pantote en taiV proseucaiV mou,

5

akouwn thn agaphn sou kai thn pistin, thn opoian eceiV proV ton Kurion Ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV,

6

dia na geinh h koinwnia thV pistewV sou energoV dia thV fanerwsewV pantoV kalou tou en umin eiV Criston Ihsoun.

7

Dioti caran pollhn ecomen kai parhgorian dia thn agaphn sou, epeidh ta splagcna twn agiwn anepauqhsan dia sou, adelfe.

8

[] Oqen, an kai ecw en Cristw pollhn parrhsian na epitattw eiV se to prepon,

9

omwV dia thn agaphn mallon se parakalw, toioutoV wn wV PauloV o gerwn, twra de kai desmioV tou Ihsou Cristou,

10

se parakalw uper tou teknou mou, ton opoion egennhsa en toiV desmoiV mou, uper tou Onhsimou,

11

ostiV hto pote acrhstoV eiV se, twra de eiV se kai eiV eme einai crhsimoV,

12

ton opoion pempw opisw. Su de auton, toutesti ta splagcna mou, decqhti×

13

ton opoion egw hqelon na kratw plhsion mou, dia na me uphreth anti sou en toiV desmoiV tou euaggeliou×

14

cwriV omwV thV gnwmhV sou den hqelhsa na kamw ouden, dia na mh hnai to agaqon sou wV kat' anagkhn, all' ekousiwV.

15

Dioti iswV dia touto ecwrisqh proV wran, dia na apolabhV auton diapantoV,

16

ouci pleon wV doulon, all' uper doulon, adelfon agaphton, malista eiV eme, posw de mallon eiV se kai kata sarka kai en Kuriw.

17

Ean loipon echV eme koinwnon, decqhti auton wV eme.

18

Kai ean se hdikhsen eiV ti h crewsth, logariaze touto eiV eme×

19

egw o PauloV egraya me thn ceira mou, egw qelw plhrwsei× dia na mh soi legw oti kai seauton eti moi crewsteiV.

20

Nai, adelfe, eiqe na labw egw tauthn thn carin para sou en Kuriw× anapauson mou ta splagcna en Kuriw.

21

PepoiqwV eiV thn upakohn sou egraya proV se, exeurwn oti kai pleioteron af' o, ti legw qeleiV kamei.

22

Entautw de etoimaze moi kai kataluma× epeidh elpizw oti dia twn proseucwn saV qelw carisqh eiV esaV.

23

Aspazontai se EpafraV o sunaicmalwtoV mou en Cristw Ihsou,

24

MarkoV, AristarcoV, DhmaV, LoukaV, oi sunergoi mou.

25

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meta tou pneumatoV umwn. Amhn.

Hebrews 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: