Modern Greek Bible

Titus 2

Titus

Return to Index

Chapter 3

1

[] Upenqumize autouV na upotasswntai eiV taV arcaV kai exousiaV, na peiqarcwsi, na hnai etoimoi eiV pan ergon agaqon,

2

na mh blasfhmwsi mhdena, na hnai amacoi, sumbibastikoi, na deiknuwsi proV pantaV anqrwpouV pasan praothta.

3

Dioti hmeqa pote kai hmeiV anohtoi, apeiqeiV, planwmenoi, douleuonteV eiV diaforouV epiqumiaV kai hdonaV, zwnteV en kakia kai fqonw, mishtoi kai misounteV allhlouV.

4

All' ote efanerwqh h crhstothV kai h filanqrwpia tou SwthroV hmwn Qeou,

5

ouci ex ergwn dikaiosunhV ta opoia epraxamen hmeiV, alla kata to eleoV autou eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainisewV tou Agiou PneumatoV,

6

to opoion execee plousiwV ef' hmaV dia Ihsou Cristou tou SwthroV hmwn,

7

ina dikaiwqenteV dia thV caritoV ekeinou, geinwmen klhronomoi kata thn elpida thV aiwniou zwhV.

8

PistoV o logoV, kai qelw tauta na diabebaioiV, dia na frontizwsin oi pisteusanteV eiV ton Qeon na proistantai kalwn ergwn. Tauta einai ta kala kai wfelima eiV touV anqrwpouV×

9

[] mwraV de filoneikiaV kai genealogiaV kai eridaV kai macaV nomikaV feuge, dioti einai anwfeleiV kai mataiai.

10

Airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou,

11

exeurwn oti diefqarh o toioutoV kai amartanei, wn autokatakritoV.

12

Otan pemyw proV se ton Arteman h ton Tucikon, spoudason na elqhV proV me eiV Nikopolin× dioti ekei apefasisa na paraceimasw.

13

Zhnan ton nomikon kai ton Apollw propemyon epimelwV, dia na mh leiph eiV autouV mhden.

14

AV manqanwsi de kai oi hmeteroi na proistantai kalwn ergwn eiV taV anagkaiaV creiaV, dia na mh hnai akarpoi.

15

Aspazontai se panteV oi met' emou× aspasqhti touV agapwntaV hmaV en pistei. H cariV eih meta pantwn umwn. Amhn.

Philemon 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: