Modern Greek Bible

2nd Timothy 4

Titus

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, douloV Qeou, apostoloV de Ihsou Cristou kata thn pistin twn eklektwn tou Qeou kai thn epignwsin thV alhqeiaV thV kat' eusebeian

2

ep' elpidi zwhV aiwniou, thn opoian upesceqh o ayeudhV QeoV pro cronwn aiwniwn,

3

efanerwse de en kairoiV wrismenoiV ton logon autou dia tou khrugmatoV, to opoion enepisteuqhn egw kat' epitaghn tou swthroV hmwn Qeou,

4

proV Titon, gnhsion teknon kata koinhn hmwn pistin× eih cariV, eleoV, eirhnh apo Qeou PatroV kai Kuriou Ihsou Cristou tou SwthroV hmwn.

5

[] Dia touto se afhka en Krhth, dia na diorqwshV ta elleiponta kai na katasthshV en pash polei presbuterouV, kaqwV egw se dietaxa,

6

[] ostiV einai anegklhtoV, miaV gunaikoV anhr, ecwn tekna pista, mh kathgoroumena wV aswta h anupotakta.

7

Dioti prepei o episkopoV na hnai anegklhtoV, wV oikonomoV Qeou, mh auqadhV, mh orgiloV, mh mequsoV, mh plhkthV, mh aiscrokerdhV,

8

alla filoxenoV, filagaqoV, swfrwn, dikaioV, osioV, egkrathV,

9

proskekollhmenoV eiV ton piston logon thV didaskaliaV, dia na hnai dunatoV kai na protreph dia thV ugiainoushV didaskaliaV kai na exelegch touV antilegontaV.

10

Dioti uparcousi polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenoplanoi, malista oi ek thV peritomhV,

11

touV opoiouV prepei na apostomonwmen, oitineV anatrepousin oloklhrouV oikouV, didaskonteV osa den prepei, carin aiscrou kerdouV.

12

Eipe tiV autwn profhthV idioV autwn× Oi KrhteV einai pantote yeustai, kaka qhria, gastereV argai.

13

H marturia auth einai alhqinh. Dia thn opoian aitian elegce autouV apotomwV, dia na ugiainwsin en th pistei,

14

kai na mh prosecwsin eiV IoudaikouV muqouV kai entolaV anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian.

15

EiV men touV kaqarouV panta einai kaqara× eiV de touV memiasmenouV kai apistouV ouden kaqaron, alla kai o nouV autwn kai h suneidhsiV einai memiasmena.

16

Omologousin oti gnwrizousi ton Qeon, me ta erga omwV arnountai, bdeluktoi onteV kai apeiqeiV kai eiV pan ergon agaqon adokimoi.

Titus 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: