Modern Greek Bible

2nd Timothy 3

2 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

[] Diamarturomai loipon egw enwpion tou Qeou kai tou Kuriou Ihsou Cristou, ostiV mellei na krinh zwntaV kai nekrouV en th epifaneia autou kai th basileia autou,

2

khruxon ton logon, epimene egkairwV akairwV, elegxon, epiplhxon, protreyon, meta pashV makroqumiaV kai didachV.

3

Dioti qelei elqei kairoV ote den qelousin upoferei thn ugiainousan didaskalian, alla qelousin episwreusei eiV eautouV didaskalouV kata taV idiaV autwn epiqumiaV, gargalizomenoi thn akohn,

4

kai apo men thV alhqeiaV qelousin apostreyei thn akohn autwn, eiV de touV muqouV qelousin ektraph.

5

Su de agrupnei eiV panta, kakopaqhson, ergasqhti ergon euaggelistou, thn diakonian sou kame plhrh.

6

Dioti egw ginomai hdh spondh kai o kairoV thV anacwrhsewV mou efqase.

7

Ton agwna ton kalon hgwnisqhn, ton dromon eteleiwsa, thn pistin diethrhsa×

8

tou loipou menei eiV eme o thV dikaiosunhV stefanoV, ton opoion o KurioV qelei moi apodwsei en ekeinh th hmera, o dikaioV krithV, kai ou monon eiV eme, alla kai eiV pantaV osoi epipoqousi thn epifaneian autou.

9

[] Spoudason na elqhV proV eme tacewV×

10

dioti o DhmaV me egkatelipen, agaphsaV ton paronta kosmon, kai aphlqen eiV qessalonikhn, o KrhskhV eiV Galatian, o TitoV eiV Dalmatian×

11

o LoukaV einai monoV met' emou. Ton Markon paralabwn fere meta sou× dioti moi einai crhsimoV eiV thn diakonian.

12

Ton de Tucikon apesteila eiV Efeson.

13

Ton felonhn, ton opoion afhka en Trwadi para tw Karpw, ercomenoV fere, kai ta biblia, malista taV membranaV.

14

O AlexandroV o calkeuV polla kaka moi ekamen× o KurioV na apodwsh eiV auton kata ta erga autou×

15

ton opoion kai su fulattou× dioti polu anqistatai eiV touV logouV hmwn.

16

[] En th prwth apologia mou den me parestaqh oudeiV, alla panteV me egkatelipon× eiqe na mh logariasqh eiV autouV×

17

all' o KurioV me parestaqh kai me enedunamwse, dia na plhrwqh di' emou to khrugma kai na akouswsi panta ta eqnh× kai hleuqerwqhn ek tou stomatoV tou leontoV.

18

Kai qelei me eleuqerwsei o KurioV apo pantoV ergou ponhrou kai qelei me diaswsei dia thn epouranion basileian autou× eiV ton opoion estw h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

19

Aspasqhti thn Priskan kai ton Akulan kai ton oikon tou Onhsiforou.

20

O ErastoV emeinen en Korinqw, ton de Trofimon afhka en Milhtw asqenh.

21

Spoudason na elqhV pro tou ceimwnoV. Aspazetai se o EubouloV kai PoudhV kai LinoV kai h Klaudia kai oi adelfoi panteV.

22

O KurioV IhsouV CristoV eih meta tou pneumatoV sou. H cariV meq' umwn× amhn.

Titus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: