Modern Greek Bible

2nd Timothy 2

2 Timothy

Return to Index

Chapter 3

1

[] Ginwske de touto, oti en taiV escataiV hmeraiV qelousin elqei kairoi kakoi×

2

dioti qelousin eisqai oi anqrwpoi filautoi, filarguroi, alazoneV, uperhfanoi, blasfhmoi, apeiqeiV eiV touV goneiV, acaristoi, anosioi,

3

asplagcnoi, adiallaktoi, sukofantai, akrateiV, anhmeroi, afilagaqoi,

4

prodotai, propeteiV, tetufwmenoi, filhdonoi mallon para filoqeoi,

5

econteV men morfhn eusebeiaV, hrnhmenoi de thn dunamin authV. Kai toutouV feuge.

6

Dioti ek toutwn einai ekeinoi, oitineV eiscwrousin eiV taV oikiaV kai aicmalwtizousi ta gunaikaria ta pefortismena amartiaV, suromena upo diaforwn epiqumiwn,

7

ta opoia pantote manqanousi kai pote den dunantai na elqwsin eiV thn gnwsin thV alhqeiaV.

8

Kai kaq' on tropon o IannhV kai IambrhV antesthsan eiV ton Mwushn, outw kai autoi anqistantai eiV thn alhqeian, anqrwpoi diefqarmenoi ton noun, adokimoi eiV thn pistin.

9

Alla den qelousi prokoyei pleioteron× dioti h anohsia autwn qelei geinei katadhloV eiV pantaV, kaqwV kai h ekeinwn egeine.

10

[] Su omwV parhkolouqhsaV thn didaskalian mou, thn diagwghn, thn proqesin, thn pistin, thn makroqumian, thn agaphn, thn upomonhn,

11

touV diwgmouV, ta paqhmata, opoia moi sunebhsan en Antioceia, en Ikoniw, en LustroiV× opoiouV diwgmouV upefera, kai ek pantwn me hleuqerwsen o KurioV.

12

Kai panteV de oi qelonteV na zwsin eusebwV en Cristw Ihsou qelousi diwcqh.

13

Ponhroi de anqrwpoi kai gohteV qelousi prokoyei eiV to ceiron, planwnteV kai planwmenoi.

14

Alla su mene eiV ekeina, ta opoia emaqeV kai epistwqhV, exeurwn para tinoV emaqeV,

15

kai oti apo brefouV gnwrizeiV ta iera grammata, ta dunamena na se sofiswsin eiV swthrian dia thV pistewV thV en Cristw Ihsou.

16

Olh h grafh einai qeopneustoV kai wfelimoV proV didaskalian, proV elegcon, proV epanorqwsin, proV ekpaideusin thn meta thV dikaiosunhV,

17

dia na hnai teleioV o anqrwpoV tou Qeou, htoimasmenoV eiV pan ergon agaqon.

2nd Timothy 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: