Modern Greek Bible

2nd Timothy 1

2 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

[] Su loipon, teknon mou, endunamou dia thV caritoV thV en Cristw Ihsou,

2

kai osa hkousaV par' emou dia pollwn marturwn, tauta paradoV eiV pistouV anqrwpouV, oitineV qelousin eisqai ikanoi kai allouV na didaxwsi.

3

Su loipon kakopaqhson wV kaloV stratiwthV Ihsou Cristou.

4

OudeiV strateuomenoV empleketai eiV taV biwtikaV upoqeseiV, dia na aresh eiV ton stratologhsanta.

5

Ean de kai agwnizhtai tiV, den stefanoutai, ean nomimwV den agwnisqh.

6

O kopiazwn gewrgoV prepei prwtoV na metalambanh apo twn karpwn.

7

Ennoei ekeina ta opoia legw× eiqe de na soi dwsh o KurioV sunesin eiV panta.

8

[] Enqumou ton ek spermatoV Dabid Ihsoun Criston, ton anastanta ek nekrwn, kata to euaggelion mou.

9

Dia to opoion kakopaqw mecri desmwn wV kakourgoV× all' o logoV tou Qeou den desmeuetai.

10

Dia touto panta upomenw dia touV eklektouV, dia na apolauswsi kai autoi thn swthrian thn en Cristw Ihsou meta doxhV aiwniou.

11

PistoV o logoV× dioti ean sunapeqanomen, qelomen kai suzhsei×

12

ean upomenwmen, qelomen kai sumbasileusei× ean arnwmeqa auton, kai ekeinoV qelei arnhqh hmaV×

13

ean apistwmen, ekeinoV menei pistoV× na arnhqh eauton den dunatai.

14

[] Tauta upenqumize, diamarturomenoV enwpion tou Kuriou na mh logomacwsi, to opoion den einai eiV ouden crhsimon, alla ferei katastrofhn twn akouontwn.

15

Spoudason na parasthshV seauton dokimon eiV ton Qeon, ergathn anepaiscunton, orqotomounta ton logon thV alhqeiaV.

16

TaV de bebhlouV mataiofwniaV feuge× dioti qelousi procwrhsei eiV pleioteran asebeian,

17

kai o logoV autwn qelei katatrwgei wV gaggraina× ek twn opoiwn einai o UmenaioV kai o FilhtoV,

18

oitineV apeplanhqhsan apo thV alhqeiaV, legonteV oti egeinen hdh h anastasiV, kai anatrepousi thn pistin tinwn.

19

[] To stereon omwV qemelion tou Qeou menei, econ thn sfragida tauthn× Gnwrizei o KurioV touV ontaV autou, kai× AV apomakrunqh apo thV adikiaV paV ostiV onomazei to onoma tou Kuriou.

20

En megalh de oikia den einai monon skeuh crusa kai argura, alla kai xulina kai ostrakina, kai alla men proV crhsin timian, alla de proV atimon.

21

Ean loipon kaqarish tiV eauton apo toutwn, qelei eisqai skeuoV timiaV crhsewV, hgiasmenon kai eucrhston eiV ton despothn, htoimasmenon eiV pan ergon agaqon.

22

[] TaV de neanikaV epiqumiaV feuge kai zhtei thn dikaiosunhn, thn pistin, thn agaphn, thn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton Kurion ek kaqaraV kardiaV.

23

TaV de mwraV kai apaideutouV filoneikiaV paraitou, exeurwn oti gennwsi macaV×

24

o de douloV tou Kuriou den prepei na machtai, alla na hnai praoV proV pantaV, didaktikoV, anexikakoV,

25

didaskwn meta praothtoV touV antifronountaV, mhpote dwsh eiV autouV o QeoV metanoian, wste na gnwriswsi thn alhqeian,

26

kai na ananhywsin apo thV pagidoV tou diabolou, upo tou opoiou einai pepagideumenoi eiV to qelhma ekeinou.

2nd Timothy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: