Modern Greek Bible

1st Timothy 6

2 Timothy

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, apostoloV Ihsou Cristou dia qelhmatoV Qeou kata thn epaggelian thV zwhV thV en Cristw Ihsou,

2

proV Timoqeon to agaphton teknon× eih cariV, eleoV, eirhnh apo Qeou PatroV kai Cristou Ihsou tou Kuriou hmwn.

3

Eucaristw ton Qeon, ton opoion latreuw apo progonwn meta kaqaraV suneidhsewV, oti adialeiptwV se enqumoumai en taiV dehsesi mou nukta kai hmeran,

4

epipoqwn na se idw, enqumoumenoV ta dakrua sou, dia na emplhsqw caraV,

5

anakalwn eiV thn mnhmhn mou thn en soi anupokriton pistin, htiV prwton katwkhsen en th mammh sou Lwidi kai en th mhtri sou Eunikh, eimai de pepeismenoV oti kai en soi.

6

[] Dia thn opoian aitian se upenqumizw na anazwpurhV to carisma tou Qeou, to opoion einai en soi dia thV epiqesewV twn ceirwn mou×

7

dioti den edwken eiV hmaV o QeoV pneuma deiliaV, alla dunamewV kai agaphV kai swfronismou.

8

Mh aiscunqhV loipon thn marturian tou Kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou, alla sugkakopaqhson meta tou euaggeliou me thn dunamin tou Qeou,

9

ostiV eswsen hmaV kai ekalese me klhsin agian, ouci kata ta erga hmwn, alla kata thn eautou proqesin kai carin, thn doqeisan eiV hmaV en Cristw Ihsou pro cronwn aiwniwn,

10

fanerwqeisan de twra dia thV epifaneiaV tou SwthroV hmwn Ihsou Cristou, ostiV kathrghse men ton qanaton, efere de eiV fwV thn zwhn kai thn afqarsian dia tou euaggeliou,

11

eiV to opoion etacqhn egw khrux kai apostoloV kai didaskaloV twn eqnwn.

12

Dia thn opoian aitian kai pascw tauta, plhn den epaiscunomai× dioti exeurw eiV tina episteusa, kai eimai pepeismenoV oti einai dunatoV na fulaxh thn parakataqhkhn mou mecriV ekeinhV thV hmeraV.

13

Kratei to upodeigma twn ugiainontwn logwn, touV opoiouV hkousaV par' emou, meta pistewV kai agaphV thV en Cristw Ihsou.

14

Thn kalhn parakataqhkhn fulaxon dia tou PneumatoV tou Agiou tou enoikountoV en hmin.

15

[] ExeureiV touto, oti me apestrafhsan panteV oi en th Asia, ek twn opoiwn einai o FugelloV kai o ErmogenhV.

16

Eiqe o KurioV na dwsh eleoV eiV ton oikon tou Onhsiforou, dioti pollakiV me parhgorhse kai den ephscunqh thn alusin mou,

17

all' ote hlqen eiV thn Rwmhn, me ezhthse meta spoudhV pollhV kai me euren×

18

eiqe o KurioV na dwsh eiV auton na eurh eleoV para Kuriou en ekeinh th hmera× kai osaV diakoniaV ekamen en Efesw, su exeureiV kalhtera.

2nd Timothy 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: