Modern Greek Bible

1st Timothy 5

1 Timothy

Return to Index

Chapter 6

1

[] Osoi einai upo zugon douleiaV, aV nomizwsi touV kuriouV autwn axiouV pashV timhV, dia na mh blasfhmhtai to onoma tou Qeou kai h didaskalia.

2

Oi de econteV pistouV kuriouV aV mh katafronwsin autouV, dioti einai adelfoi, alla proqumoteron aV douleuwsi, dioti einai pistoi kai agaphtoi oi apolambanonteV thn euergesian. Tauta didaske kai nouqetei.

3

Ean tiV eterodidaskalh kai den akolouqh touV ugiainontaV logouV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou kai thn didaskalian thn kat' eusebeian,

4

einai tetufwmenoV kai den exeurei ouden, alla nosei peri suzhthseiV kai logomaciaV, ek twn opoiwn proercetai fqonoV, eriV, blasfhmiai, uponoiai ponhrai,

5

mataiai sundialexeiV anqrwpwn diefqarmenwn ton noun kai apesterhmenwn thV alhqeiaV, nomizontwn thn eusebeian oti einai ploutismoV. Apomakrunou apo twn toioutwn.

6

[] MegaV de ploutismoV einai h eusebeia meta autarkeiaV.

7

Dioti den eferamen ouden eiV ton kosmon, faneron oti oude dunameqa na ekferwmen ti×

8

econteV de diatrofaV kai skepasmata, aV arkwmeqa eiV tauta.

9

Osoi de qelousi na ploutwsi piptousin eiV peirasmon kai pagida kai eiV epiqumiaV pollaV anohtouV kai blaberaV, aitineV buqizousi touV anqrwpouV eiV oleqron kai apwleian.

10

Dioti riza pantwn twn kakwn einai h filarguria, thn opoian tineV oregomenoi apeplanhqhsan apo thV pistewV kai dieperasan eautouV me odunaV pollaV.

11

Su omwV, w anqrwpe tou Qeou, tauta feuge× zhtei de dikaiosunhn, eusebeian, pistin, agaphn, upomonhn, praothta.

12

Agwnizou ton kalon agwna thV pistewV× kratei thn aiwnion zwhn, eiV thn opoian kai proseklhqhV kai wmologhsaV thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn.

13

[] Se paraggellw enwpion tou Qeou tou zwopoiountoV ta panta kai tou Ihsou Cristou tou marturhsantoV enwpion tou Pontiou Pilatou thn kalhn omologian,

14

na fulaxhV thn entolhn amolunton, amempton, mecri thV epifaneiaV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

15

thn opoian en toiV wrismenoiV kairoiV qelei deixei o makarioV kai monoV DespothV, o BasileuV twn basileuontwn, kai KurioV twn kurieuontwn,

16

ostiV monoV ecei thn aqanasian, katoikwn fwV aprositon, ton opoion oudeiV twn anqrwpwn eiden oude dunatai na idh× eiV ton opoion estw timh kai kratoV aiwnion× amhn.

17

EiV touV plousiouV tou kosmou toutou paraggelle na mh uyhlofronwsi, mhde na elpizwsin epi thn adhlothta tou ploutou, all' epi ton Qeon ton zwnta, ostiV didei eiV hmaV plousiwV panta eiV apolausin,

18

na agaqoergwsi, na ploutwsin eiV erga kala, na hnai eumetadotoi, koinwnikoi,

19

qhsaurizonteV eiV eautouV qemelion kalon eiV to mellon, dia na apolauswsi thn aiwnion zwhn.

20

W Timoqee, thn parakataqhkhn fulaxon, apostrefomenoV taV bebhlouV mataiologiaV kai taV antilogiaV thV yeudwnumou gnwsewV,

21

thn opoian tineV epaggellomenoi eplanhqhsan kata thn pistin. H cariV eih meta sou× amhn.

2nd Timothy 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: