Modern Greek Bible

1st Timothy 4

1 Timothy

Return to Index

Chapter 5

1

[] Presbuteron mh epiplhxhV, alla protrepe wV patera, touV newterouV wV adelfouV,

2

taV presbuteraV wV mhteraV, taV newteraV wV adelfaV meta pashV kaqarothtoV.

3

[] TaV chraV tima taV alhqwV chraV.

4

Ean de tiV chra ech tekna h ekgona, aV manqanwsi prwton na kaqistwsin eusebh ton idion autwn oikon kai na apodidwsin amoibaV eiV touV progonouV autwn. Dioti touto einai kalon kai euprosdekton enwpion tou Qeou.

5

H de alhqwV chra kai memonwmenh elpizei epi ton Qeon kai emmenei eiV taV dehseiV kai taV proseucaV nukta kai hmeran×

6

h dedomenh omwV eiV taV hdonaV enw zh einai nekra.

7

Kai tauta paraggelle, dia na hnai amemptoi.

8

All' ean tiV den pronoh peri twn eautou kai malista twn oikeiwn, hrnhqh thn pistin kai einai apistou ceiroteroV.

9

AV katagrafhtai chra ouci oligwteron twn exhkonta etwn, htiV uphrxen enoV androV gunh,

10

htiV martureitai dia ta kala authV erga, ean aneqreye tekna, ean perieqalye xenouV, ean podaV agiwn eniyen, ean qlibomenouV ebohqhsen, ean ephkolouqhsen eiV pan ergon agaqon.

11

TaV de newteraV chraV apoballe× dioti afou entrufhswsi kata tou Cristou, qelousi na upandreuwntai,

12

ecousai thn katadikhn, dioti hqethsan thn prwthn pistin×

13

kai entautw manqanousi na hnai argai, periercomenai taV oikiaV, kai ouci monon argai, alla kai fluaroi kai periergoi, lalousai ta mh preponta.

14

Qelw loipon ai newterai na upandreuwntai, na teknopoiwsi, na kubernwsin oikon, na mh didwsi mhdemian aformhn eiV ton enantion na loidorh.

15

Dioti exetraphsan hdh tineV opisw tou Satana.

16

Ean tiV pistoV h pisth ech chraV, aV promhqeuh eiV autaV ta anagkaia, kai aV mh epibarunhtai h ekklhsia, dia na dunatai na bohqh taV alhqwV chraV.

17

[] Oi kalwV proistamenoi presbuteroi aV axionwntai diplhV timhV, malista osoi kopiazousin eiV logon kai didaskalian×

18

dioti legei h grafh× Den qeleiV emfraxei to stoma booV alwnizontoV× kai, AxioV einai o ergathV tou misqou autou.

19

Kathgorian enantion presbuterou mh paradecou, ektoV dia stomatoV duo h triwn marturwn.

20

TouV amartanontaV elegce enwpion pantwn, dia na ecwsi fobon kai oi loipoi.

21

Diamarturomai enwpion tou Qeou kai tou Kuriou Ihsou Cristou kai twn eklektwn aggelwn, na fulaxhV tauta, cwriV protimhsewV, mhden prattwn kata carin.

22

Mh epiqete ceiraV tacewV eiV mhdena, mhde ginou koinwnoV allotriwn amartiwn× fulatte seauton kaqaron.

23

Mh udropotei pleon, alla metaceirizou oligon oinon dia ton stomacon sou kai taV sucnaV sou asqeneiaV.

24

Tinwn anqrwpwn ai amartiai einai fanerai, kai proporeuontai autwn eiV thn krisin, eiV tinaV de kai epakolouqousin×

25

wsautwV kai ta kala erga tinwn einai fanera, kai osa einai kat' allon tropon den dunantai na krufqwsi.

1st Timothy 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: