Modern Greek Bible

1st Timothy 3

1 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

[] To de Pneuma rhtwV legei oti en usteroiV kairoiV qelousin apostathsei tineV apo thV pistewV, proseconteV eiV pneumata planhV kai eiV didaskaliaV daimoniwn,

2

dia thV upokrisewV yeudologwn, econtwn thn eautwn suneidhsin kekauthriasmenhn,

3

empodizontwn ton gamon, prostazontwn apochn brwmatwn, ta opoia o QeoV ektise dia na metalambanwsi meta eucaristiaV oi pistoi kai oi gnwrisanteV thn alhqeian.

4

Dioti pan ktisma Qeou einai kalon, kai ouden aporriyimon, otan lambanhtai meta eucaristiaV×

5

dioti agiazetai dia tou logou tou Qeou kai dia thV proseuchV.

6

[] Tauta sumbouleuwn eiV touV adelfouV, qeleiV eisqai kaloV diakonoV tou Ihsou Cristou, entrefomenoV en toiV logoiV thV pistewV kai thV kalhV didaskaliaV, thn opoian parhkolouqhsaV.

7

TouV de bebhlouV kai grawdeiV muqouV paraitou kai gumnaze seauton eiV thn eusebeian×

8

dioti h swmatikh gumnasia einai proV oligon wfelimoV all' h eusebeia einai proV panta wfelimoV, ecousa epaggelian thV paroushV zwhV kai thV melloushV.

9

PistoV o logoV kai pashV apodochV axioV×

10

epeidh dia touto kai kopiazomen kai oneidizomeqa, dioti elpizomen eiV ton zwnta Qeon, ostiV einai o Swthr pantwn anqrwpwn, malista twn pistwn.

11

Paraggelle tauta kai didaske.

12

MhdeiV aV mh katafronh thn neothta sou, alla ginou tupoV twn pistwn eiV logon, eiV sunanastrofhn, eiV agaphn, eiV pneuma, eiV pistin, eiV kaqarothta.

13

EwV na elqw, kataginou eiV thn anagnwsin, eiV thn protrophn, eiV thn didaskalian×

14

mh amelei to carisma, to opoion einai en soi, to opoion edoqh eiV se dia profhteiaV meta epiqesewV twn ceirwn tou presbuteriou.

15

Tauta meleta, eiV tauta mene, dia na hnai fanera eiV pantaV h prokoph sou.

16

Prosece eiV seauton kai eiV thn didaskalian, epimene eiV auta× dioti touto prattwn kai seauton qeleiV swsei kai touV akouontaV se.

1st Timothy 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: