Modern Greek Bible

1st Timothy 2

1 Timothy

Return to Index

Chapter 3

1

[] PistoV o logoV× Ean tiV oreghtai episkophn, kalon ergon epiqumei.

2

Prepei loipon o episkopoV na hnai amemptoV, miaV gunaikoV anhr, agrupnoV, swfrwn, kosmioV, filoxenoV, didaktikoV,

3

ouci mequsoV, ouci plhkthV, ouci aiscrokerdhV, all' epieikhV, amacoV, afilarguroV,

4

kubernwn kalwV ton eautou oikon, ecwn ta tekna autou eiV upotaghn meta pashV semnothtoV×

5

dioti ean tiV den exeurh na kuberna ton eautou oikon, pwV qelei epimelhqh thn ekklhsian tou Qeou;

6

na mh hnai neokathchtoV, dia na mh uperhfaneuqh kai pesh eiV thn katadikhn tou diabolou.

7

Prepei de autoV na ech kai para twn exwqen marturian kalhn, dia na mh pesh eiV oneidismon kai pagida tou diabolou.

8

[] Oi diakonoi wsautwV prepei na hnai semnoi, ouci diglwssoi, ouci dedomenoi eiV oinon polun, ouci aiscrokerdeiV,

9

econteV to musthrion thV pistewV meta kaqaraV suneidhsewV.

10

Kai outoi de aV dokimazwntai prwton, epeita aV ginwntai diakonoi, ean hnai amemptoi.

11

Ai gunaikeV wsautwV semnai, ouci katalaloi, egkrateiV, pistai kata panta.

12

Oi diakonoi aV hnai miaV gunaikoV andreV, kubernwnteV kalwV ta tekna autwn kai touV oikouV autwn.

13

Dioti oi kalwV diakonhsanteV apoktwsin eiV eautouV baqmon kalon kai pollhn parrhsian eiV thn pistin thn eiV ton Ihsoun Criston.

14

[] Tauta soi grafw, elpizwn na elqw proV se tacuteron×

15

all' ean bradunw, dia na exeurhV pwV prepei na politeuhsai en tw oikw tou Qeou, ostiV einai h ekklhsia tou Qeou tou zwntoV, o stuloV kai to edraiwma thV alhqeiaV.

16

Kai anantirrhtwV to musthrion thV eusebeiaV einai mega× o QeoV efanerwqh en sarki, edikaiwqh en pneumati, efanh eiV aggelouV, ekhrucqh eiV ta eqnh, episteuqh eiV ton kosmon, anelhfqh en doxh.

1st Timothy 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: