Modern Greek Bible

1st Timothy 1

1 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

[] Parakalw loipon prwton pantwn na kamnhte dehseiV, proseucaV, paraklhseiV, eucaristiaV uper pantwn anqrwpwn,

2

uper basilewn kai pantwn twn ontwn en axiwmasi, dia na diagwmen bion ataracon kai hsucion en pash eusebeia kai semnothti.

3

Dioti touto einai kalon kai euprosdekton enwpion tou swthroV hmwn Qeou,

4

ostiV qelei na swqwsi panteV oi anqrwpoi kai na elqwsin eiV epignwsin thV alhqeiaV.

5

Dioti einai eiV QeoV, eiV kai mesithV Qeou kai anqrwpwn, anqrwpoV IhsouV CristoV,

6

ostiV edwken eauton antilutron uper pantwn, marturian genomenhn en wrismenoiV kairoiV,

7

eiV to opoion etacqhn egw khrux kai apostoloV, alhqeian legw en Cristw, den yeudomai, didaskaloV twn eqnwn eiV thn pistin kai eiV thn alhqeian.

8

Qelw loipon na proseucwntai oi andreV en panti topw, uyononteV kaqaraV ceiraV cwriV orghV kai distagmou.

9

[] WsautwV kai ai gunaikeV me stolhn semnhn, me aidw kai swfrosunhn na stolizwsin eautaV, ouci me plegmata h cruson h margaritaV h endumasian polutelh,

10

alla to opoion prepei eiV gunaikaV epaggellomenaV qeosebeian, me erga agaqa.

11

H gunh aV manqanh en hsucia meta pashV upotaghV×

12

eiV gunaika omwV den sugcwrw na didaskh, mhde na auqenteuh epi tou androV, alla na hsucazh.

13

Dioti o Adam prwtoV eplasqh, epeita h Eua×

14

kai o Adam den hpathqh, all' h gunh apathqeisa egeine parabatiV×

15

qelei omwV swqh dia thV teknogoniaV, ean meinwsin eiV thn pistin kai agaphn kai agiasmon meta swfrosunhV.

1st Timothy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: