Modern Greek Bible

2nd Thessalonians 3

1 Timothy

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, apostoloV Ihsou Cristou, kat' epitaghn Qeou tou SwthroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou thV elpidoV hmwn,

2

proV Timoqeon, to gnhsion teknon eiV thn pistin× eih cariV, eleoV, eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Cristou Ihsou tou Kuriou hmwn.

3

KaqwV se parekalesa apercomenoV eiV Makedonian, na prosmeinhV en Efesw, dia na paraggeilhV eiV tinaV na mh eterodidaskalwsi

4

mhde na prosecwsin eiV muqouV kai genealogiaV aperantouV, aitineV proxenousi filoneikiaV mallon para thn eiV thn pistin oikodomhn tou Qeou, outw pratte×

5

[] to de teloV thV paraggeliaV einai agaph ek kaqaraV kardiaV kai suneidhsewV agaqhV kai pistewV anupokritou,

6

apo twn opoiwn apoplanhqenteV tineV exetraphsan eiV mataiologian.

7

QelonteV na hnai nomodidaskaloi, enw den noousin oute osa legousin oute peri tinwn diiscurizontai.

8

Exeuromen de oti o nomoV einai kaloV, ean tiV metaceirizhtai auton nomimwV,

9

gnwrizwn touto, oti o nomoV den eteqh dia ton dikaion, alla dia touV anomouV kai anupotaktouV, touV asebeiV kai amartwlouV, touV anosiouV kai bebhlouV, touV patroktonouV kai mhtroktonouV, touV androfonouV,

10

pornouV, arsenokoitaV, andrapodistaV, yeustaV, epiorkouV, kai ei ti allo antibainei eiV thn ugiainousan didaskalian,

11

kata to euaggelion thV doxhV tou makariou Qeou, to opoion egw enepisteuqhn.

12

[] Kai eucaristw ton endunamwsanta me Ihsoun Criston ton Kurion hmwn, oti enekrine piston kai etaxen eiV thn diakonian eme,

13

ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn× hlehqhn omwV, dioti agnown epraxa en apistia,

14

all' upereperisseusen h cariV tou Kuriou hmwn meta pistewV kai agaphV thV en Cristw Ihsou.

15

PistoV o logoV kai pashV apodochV axioV, oti o IhsouV CristoV hlqen eiV ton kosmon dia na swsh touV amartwlouV, twn opoiwn prwtoV eimai egw×

16

alla dia touto hlehqhn, dia na deixh o IhsouV CristoV eiV eme prwton thn pasan makroqumian, eiV paradeigma twn mellontwn na pisteuwsin eiV auton eiV zwhn aiwnion.

17

eiV de ton basilea twn aiwnwn, ton afqarton, ton aoraton, ton monon sofon Qeon, eih timh kai doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

18

[] Tauthn thn paraggelian paradidw eiV se, teknon Timoqee, kata taV progenomenaV profhteiaV peri sou, na strateuhV kat' autaV thn kalhn strateian,

19

ecwn pistin kai agaqhn suneidhsin, thn opoian tineV apobalonteV enauaghsan eiV thn pistin×

20

ek twn opoiwn einai o UmenaioV kai AlexandroV, touV opoiouV paredwka eiV ton Satanan, dia na maqwsi na mh blasfhmwsi.

1st Timothy 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: