Modern Greek Bible

2nd Thessalonians 2

2 Thessalonians

Return to Index

Chapter 3

1

[] To loipon proseucesqe, adelfoi, peri hmwn, dia na trech o logoV tou Kuriou kai na doxazhtai, kaqwV kai eiV esaV,

2

kai dia na eleuqerwqwmen apo twn paralogwn kai ponhrwn anqrwpwn× dioti h pistiV den uparcei eiV pantaV.

3

PistoV omwV einai o KurioV, ostiV qelei saV sthrixei kai fulaxei apo tou ponhrou.

4

Ecomen de pepoiqhsin dia tou Kuriou ef' umaV oti ekeina, ta opoia saV paraggellomen, kai prattete kai qelete prattei.

5

O de KurioV eiqe na kateuqunh taV kardiaV saV eiV thn agaphn tou Qeou kai eiV thn prosdokian tou Cristou.

6

[] SaV paraggellomen de, adelfoi, en onomati tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, na apomakrunhsqe apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai ouci kata thn paradosin, thn opoian parelabe par' hmwn.

7

Epeidh seiV exeurete pwV prepei na mimhsqe hmaV, dioti den eferqhmen ataktwV metaxu saV,

8

oude efagomen dwrean arton para tinoV, alla meta kopou kai mocqou, nukta kai hmeran ergazomenoi, dia na mh epibarunwmen mhdena umwn×

9

ouci dioti den ecomen exousian, alla dia na saV dwswmen eautouV tupon eiV to na mimhsqe hmaV.

10

Dioti kai ote hmeqa par' umin, touto saV parhggellomen, oti ean tiV den qelh na ergazhtai, mhde aV trwgh.

11

Epeidh akouomen tinaV oti peripatousi metaxu saV ataktwV, mh ergazomenoi mhden, alla periergazomenoi×

12

paraggellomen de eiV touV toioutouV kai protrepomen dia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, na trwgwsi ton arton autwn ergazomenoi meta hsuciaV.

13

SeiV de, adelfoi, mh apokamhte prattonteV to kalon.

14

Kai ean tiV den upakouh eiV ton logon hmwn ton dia thV epistolhV, touton shmeionete kai mh sunanastrefesqe met' autou, dia na entraph×

15

plhn mh qewreite auton wV ecqron, alla nouqeteite wV adelfon.

16

[] AutoV de o KurioV thV eirhnhV eiqe na saV dwsh thn eirhnhn diapantoV en panti tropw. O KurioV eih meta pantwn umwn.

17

O aspasmoV egrafh me thn ceira emou tou Paulou, to opoion einai shmeion en pash epistolh× outw grafw.

18

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meta pantwn umwn× amhn.

1st Timothy 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: