Modern Greek Bible

2nd Thessalonians 1

2 Thessalonians

Return to Index

Chapter 2

1

[] SaV parakaloumen de, adelfoi, peri thV parousiaV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou kai thV eiV auton episunaxewV hmwn,

2

na mh saleuqhte tacewV apo tou fronhmatoV saV, mhde na qorubhsqe, mhte dia pneumatoV mhte dia logou mhte di' epistolhV wV grafomenhV uf' hmwn, oti taca eplhsiasen hmera tou Cristou.

3

[] AV mh saV exapathsh tiV kat' oudena tropon× dioti den qelei elqei h hmera ekeinh, ean den elqh prwton h apostasia kai apokalufqh o anqrwpoV thV amartiaV, o uioV thV apwleiaV,

4

o antikeimenoV kai uperairomenoV enantion eiV panta legomenon Qeon h sebasma, wste na kaqhsh eiV ton naon tou Qeou wV QeoV, apodeiknuwn eauton oti einai QeoV.

5

Den enqumeisqe oti enw hmhn eti par' umin saV elegon tauta;

6

Kai twra gnwrizete ekeino, to opoion kwluei auton, wste na apokalufqh en tw eautou kairw×

7

dioti to musthrion thV anomiaV hdh energeitai, monon ewV na ekblhqh ek mesou o kwluwn twra×

8

kai tote qelei apokalufqh o anomoV, ton opoion o KurioV qelei apolesei me to pneuma tou stomatoV autou kai qelei exafanisei me thn epifaneian thV parousiaV autou×

9

ostiV qelei elqei kat' energeian tou Satana en pash dunamei kai shmeioiV kai terasi yeudouV

10

kai en pash apath thV adikiaV metaxu twn apollumenwn, dioti den edecqhsan thn agaphn thV alhqeiaV dia na swqwsi×

11

kai dia touto qelei pemyei ep' autouV o QeoV energeian planhV, wste na pisteuswsin eiV to yeudoV,

12

dia na katakriqwsi panteV oi mh pisteusanteV eiV thn alhqeian, all' euaresthqenteV eiV thn adikian.

13

[] hmeiV omwV ofeilomen na eucaristwmen pantote ton Qeon dia saV, adelfoi hgaphmenoi upo tou Kuriou, oti saV exelexen o QeoV ap' archV eiV swthrian dia tou agiasmou tou PneumatoV kai thV pistewV thV alhqeiaV,

14

eiV ton opoion saV ekalese dia tou euaggeliou hmwn proV apolausin thV doxhV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

15

Loipon, adelfoi, menete staqeroi kai krateite taV paradoseiV, taV opoiaV edidacqhte eite dia logou eite di' epistolhV hmwn.

16

[] AutoV de o KurioV hmwn IhsouV CristoV kai o QeoV kai Pathr hmwn, ostiV maV hgaphse kai edwken aiwnian parhgorian kai agaqhn elpida dia thV caritoV,

17

eiqe na parhgorhsh taV kardiaV saV kai na saV sthrixh eiV panta logon kai ergon agaqon.

2nd Thessalonians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: