Modern Greek Bible

1st Thessalonians 5

2 Thessalonians

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV kai SilouanoV kai TimoqeoV proV thn ekklhsian twn Qessalonikewn en Qew tw Patri hmwn kai Kuriw Ihsou Cristw×

2

cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

3

Ofeilomen na eucaristwmen pantote ton Qeon dia saV, adelfoi, kaqwV einai axion, dioti uperauxanei h pistiV saV kai pleonazei h agaph enoV ekastou pantwn umwn eiV allhlouV,

4

wste hmeiV autoi kaucwmeqa dia saV en taiV ekklhsiaiV tou Qeou dia thn upomonhn saV kai pistin en pasi toiV diwgmoiV umwn kai taiV qliyesi, taV opoiaV upoferete,

5

[] to opoion einai endeixiV thV dikaiaV krisewV tou Qeou, dia na axiwqhte thV basileiaV tou Qeou, uper thV opoiaV kai pascete,

6

epeidh einai dikaion enwpion tou Qeou na antapodwsh qliyin eiV touV osoi saV qlibousin,

7

eiV esaV de touV qlibomenouV anesin meq' hmwn, otan o KurioV IhsouV apokalufqh ap' ouranou meta twn aggelwn thV dunamewV autou

8

en puri flogoV, kamnwn ekdikhsin eiV touV mh gnwrizontaV Qeon kai eiV touV mh upakouontaV eiV to euaggelion tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

9

oitineV qelousi timwrhqh me oleqron aiwnion apo proswpou tou Kuriou kai apo thV doxhV thV dunamewV autou,

10

otan elqh na endoxasqh en toiV agioiV autou, kai na qaumasqh en pasi toiV pisteuousin, epeidh seiV episteusate eiV thn marturian hmwn, en th hmera ekeinh.

11

[] Dia to opoion kai proseucomeqa pantote dia saV, dia na saV katasthsh o QeoV hmwn axiouV thV klhsewV autou, kai na ekplhrwsh pasan eudokian agaqwsunhV kai to ergon thV pistewV en dunamei,

12

dia na endoxasqh to onoma tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou en umin, kai umeiV en autw, kata thn carin tou Qeou hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

2nd Thessalonians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: