Modern Greek Bible

1st Thessalonians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 5

1

[] Peri de twn cronwn kai twn kairwn, adelfoi, den ecete creian na saV grafh tiV×

2

dioti seiV exeurete akribwV oti h hmera tou Kuriou wV klepthV en nukti outwV ercetai.

3

Epeidh otan legwsin, Eirhnh kai asfaleia, tote epercetai ep' autouV aifnidioV oleqroV, kaqwV ai wdineV eiV thn egkumonousan, kai den qelousin ekfugei.

4

Alla seiV, adelfoi, den eisqe en skotei, wste h hmera na saV katafqash wV klepthV×

5

panteV seiV eisqe uioi fwtoV kai uioi hmeraV. Den eimeqa nuktoV oude skotouV.

6

[] Ara loipon aV mh koimwmeqa wV kai oi loipoi, all' aV agrupnwmen kai aV egkrateuwmeqa.

7

Dioti oi koimwmenoi thn nukta koimwntai, kai oi mequonteV thn nukta mequousin.

8

all' hmeiV, onteV thV hmeraV, aV egkrateuwmeqa, enduqenteV ton qwraka thV pistewV kai agaphV kai perikefalaian thn elpida thV swthriaV×

9

dioti o QeoV den prosdiwrisen hmaV eiV orghn, all' eiV apolausin swthriaV dia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

10

ostiV apeqanen uper hmwn, ina eite agrupnoumen eite koimwmeqa zhswmen met' autou.

11

[] Dia touto parhgoreite allhlouV kai oikodomeite o eiV ton allon, kaqwV kai kamnete.

12

SaV parakaloumen de, adelfoi, na gnwrizhte touV osoi kopiazousi metaxu saV kai einai proestwteV saV en Kuriw kai saV nouqetousi,

13

kai na timate autouV en agaph uperekperissou dia to ergon autwn. Eirhneuete metaxu saV.

14

SaV parakaloumen de, adelfoi, nouqeteite touV ataktouV, parhgoreite touV oligoyucouV, periqalpete touV asqeneiV, makroqumeite proV pantaV.

15

Prosecete mh apodidh tiV eiV tina kakon anti kakou, alla zhteite pantote to agaqon kai eiV allhlouV kai eiV pantaV.

16

[] Pantote cairete,

17

adialeiptwV proseucesqe,

18

kata panta eucaristeite× dioti touto einai to qelhma tou Qeou proV esaV en Cristw Ihsou.

19

To Pneuma mh sbunete,

20

profhteiaV mh exouqeneite.

21

Panta dokimazete, to kalon katecete×

22

apo pantoV eidouV kakou apecesqe.

23

[] AutoV de o QeoV thV eirhnhV eiqe na saV agiash oloklhrwV, kai na diathrhqh oloklhron to pneuma saV kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

24

PistoV einai ekeinoV ostiV saV kalei, ostiV kai qelei ektelesei.

25

Adelfoi, proseucesqe peri hmwn.

26

Aspasqhte touV adelfouV pantaV en filhmati agiw.

27

SaV orkizw eiV ton Kurion na anagnwsqh h epistolh eiV pantaV touV agiouV adelfouV.

28

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meq' umwn× amhn.

2nd Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: