Modern Greek Bible

1st Thessalonians 3

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 4

1

[] Oqen tou loipou, adelfoi, saV parakaloumen kai saV protrepomen dia tou Kuriou Ihsou, kaqwV parelabete par' hmwn to pwV prepei na peripathte kai na areskhte eiV ton Qeon, outw na perisseuhte eiV to mallon×

2

dioti exeurete poiaV paraggeliaV edwkamen eiV esaV dia tou Kuriou Ihsou.

3

Epeidh touto einai to qelhma tou Qeou, o agiasmoV saV, na apechsqe apo thV porneiaV,

4

na exeurh ekastoV umwn na krath to eautou skeuoV en agiasmw kai timh,

5

ouci eiV paqoV epiqumiaV kaqwV kai ta eqnh ta mh gnwrizonta ton Qeon,

6

na mh uperbainh tiV kai adikh ton adelfon autou eiV to pragma touto, dioti o QeoV einai ekdikhthV dia panta tauta, kaqwV kai saV proeipomen kai dia marturiwn ebebaiwsamen.

7

Dioti o QeoV den ekalesen hmaV proV akaqarsian, alla proV agiasmon.

8

Oqen o aqetwn tauta den aqetei anqrwpon, alla ton Qeon, ostiV kai edwke to Pneuma autou to Agion eiV hmaV.

9

[] Peri de thV filadelfiaV den ecete creian na saV grafw× dioti seiV autoi eisqe qeodidaktoi eiV to na agapate allhlouV×

10

epeidh kai prattete auto eiV pantaV touV adelfouV touV kaq' olhn thn Makedonian. SaV parakaloumen de, adelfoi, na perisseuhte kata touto epi to mallon

11

kai na filotimhsqe eiV to na hsucazhte kai na kataginhsqe eiV ta idia kai na ergazhsqe me taV idiaV umwn ceiraV, kaqwV saV parhggeilamen,

12

dia na peripathte me euschmosunhn proV touV exw kai na mh echte creian mhdenoV.

13

[] Den qelw de na agnohte, adelfoi, peri twn kekoimhmenwn, dia na mh luphsqe kaqwV kai oi loipoi oi mh econteV elpida.

14

Dioti ean pisteuwmen oti o IhsouV apeqane kai anesth, outw kai o QeoV touV koimhqentaV dia tou Ihsou qelei ferei met' autou.

15

Dioti touto saV legomen dia tou logou tou Kuriou, oti hmeiV oi zwnteV, osoi apomenomen eiV thn parousian tou Kuriou, den qelomen prolabei touV koimhqentaV×

16

epeidh autoV o KurioV qelei katabh ap' ouranou me keleusma, me fwnhn arcaggelou kai me salpigga Qeou, kai oi apoqanonteV en Cristw qelousin anasthqh prwton,

17

epeita hmeiV oi zwnteV osoi apomenomen qelomen arpacqh met' autwn en nefelaiV eiV apanthsin tou Kuriou eiV ton aera, kai outw qelomen eisqai pantote meta tou Kuriou.

18

Loipon parhgoreite allhlouV me touV logouV toutouV.

1st Thessalonians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: