Modern Greek Bible

1st Thessalonians 2

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 3

1

[] Dia touto mh upoferonteV pleon, ekrinamen eulogon na apomeinwmen monoi en AqhnaiV,

2

kai epemyamen Timoqeon, ton adelfon hmwn kai diakonon tou Qeou kai sunergon hmwn eiV to euaggelion tou Cristou, dia na saV sthrixh kai na saV parhgorhsh peri thV pistewV saV,

3

dia na mh klonizhtai mhdeiV en taiV qliyesi tautaiV. Dioti seiV exeurete oti eiV touto eimeqa tetagmenoi×

4

dioti ote hmeqa par' umin, proelegomen proV esaV oti mellomen na upoferwmen qliyeiV, kaqwV kai egeine kai exeurete.

5

Dia touto kai egw mh upoferwn pleon epemya dia na maqw thn pistin saV, mhpwV saV epeirasen o peirazwn kai apobh eiV mathn o kopoV hmwn.

6

[] Hdh de ote hlqen o TimoqeoV apo saV proV hmaV kai efere proV hmaV kalaV aggeliaV peri thV pistewV kai thV agaphV saV, kai oti ecete pantote agaqhn enqumhsin hmwn, epipoqounteV na idhte hmaV kaqwV kai hmeiV esaV,

7

dia touto parhgorhqhmen, adelfoi, dia saV en olh th qliyei kai stenocwria hmwn dia thV pistewV saV×

8

dioti twra zwmen, ean seiV menhte staqeroi eiV ton Kurion.

9

Epeidh tina eucaristian dunameqa na antapodwswmen eiV ton Qeon dia saV di' olhn thn caran, thn opoian cairomen dia saV emprosqen tou Qeou hmwn,

10

nukta kai hmeran deomenoi kaq' uperbolhn na idwmen to proswpon saV kai na anaplhrwswmen taV elleiyeiV thV pistewV saV;

11

[] AutoV de o QeoV kai Pathr hmwn kai o KurioV hmwn IhsouV CristoV eiqe na kateuqunh thn odon hmwn proV esaV×

12

esaV de o KurioV na auxhsh kai na perisseush eiV thn agaphn proV allhlouV kai proV pantaV, kaqwV kai hmeiV perisseuomen proV esaV,

13

dia na sthrixh taV kardiaV saV amemptouV eiV thn agiwsunhn emprosqen tou Qeou kai PatroV hmwn en th parousia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou meta pantwn twn agiwn autou.

1st Thessalonians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: