Modern Greek Bible

1st Thessalonians 1

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 2

1

[] Dioti seiV exeurete, adelfoi, thn proV esaV eisodon hmwn, oti den egeine mataia,

2

alla kai propaqonteV kai ubrisqenteV, kaqwV exeurete, en FilippoiV, elabomen qarroV eiV ton Qeon hmwn na lalhswmen proV esaV to euaggelion tou Qeou me polun agwna.

3

Dioti h protroph hmwn den hto ek planhV oude ex akaqarsiaV oute meta dolou×

4

alla kaqwV edokimasqhmen upo tou Qeou dia na empisteuqwmen to euaggelion, outw laloumen, ouci wV areskonteV eiV anqrwpouV, all' eiV ton Qeon ton dokimazonta taV kardiaV hmwn.

5

Dioti oute logon kolakeiaV meteceirisqhmen pote, kaqwV exeurete, oute profasin pleonexiaV, martuV o QeoV,

6

oute ezhthsamen doxan ex anqrwpwn, oute af' umwn oute ap' allwn

7

[] kaitoi dunamenoi na didwmen baroV wV apostoloi tou Cristou, all' estaqhmen glukeiV en tw mesw umwn, kaqwV h trofoV periqalpei ta eauthV tekna×

8

outwV econteV enqermon agaphn proV esaV, eucaristoumeqa na metadwswmen ouci monon to euaggelion tou Qeou alla kai taV yucaV hmwn, epeidh estaqhte agaphtoi eiV hmaV.

9

Dioti enqumeisqe, adelfoi, ton kopon hmwn kai ton mocqon× epeidh nukta kai hmeran ergazomenoi, dia na mh epibarunwmen tina ex umwn, ekhruxamen eiV esaV to euaggelion tou Qeou.

10

SeiV eisqe martureV kai o QeoV oti osiwV kai dikaiwV kai amemptwV eferqhmen proV esaV touV pisteuontaV,

11

kaqwV exeurete oti ena ekaston umwn, wV pathr ta eautou tekna,

12

saV proetrepomen kai parhgoroumen kai diemarturomeqa, dia na peripathshte axiwV tou Qeou tou proskalountoV umaV eiV thn eautou basileian kai doxan.

13

[] Dia touto kai hmeiV eucaristoumen ton Qeon adialeiptwV, oti paralabonteV ton logon tou Qeou, ton opoion hkousate par' hmwn, edecqhte auton ouci wV logon anqrwpwn, alla kaqwV einai alhqwV, logon Qeou, ostiV kai energeitai metaxu umwn twn pisteuontwn.

14

Dioti seiV egeinete, adelfoi, mimhtai twn ekklhsiwn tou Qeou, aitineV einai en th Ioudaia en Cristw Ihsou, epeidh kai seiV epaqete ta auta upo twn idiwn umwn omoeqnwn, kaqwV kai autoi upo twn Ioudaiwn,

15

oitineV kai ton Kurion Ihsoun eqanatwsan kai touV idiouV autwn profhtaV, kai hmaV exediwxan, kai eiV ton Qeon den areskousi, kai eiV pantaV touV anqrwpouV einai enantioi,

16

empodizonteV hmaV na lalhswmen proV ta eqnh dia na swqwsi, dia na anaplhrwswsi taV amartiaV eautwn pantote. Efqase de ep' autouV h orgh mecri telouV.

17

[] All' hmeiV, adelfoi, orfanisqenteV af' umwn proV oligon kairon, proswpikwV ouci kata thn kardian, espoudasamen perissoteron meta pollhV epiqumiaV na idwmen to proswpon saV.

18

Dia touto hqelhsamen na elqwmen proV esaV, egw malista o PauloV, kai apax kai diV, kai hmpodisen hmaV o SatanaV.

19

Dioti tiV h elpiV hmwn h h cara h o stefanoV thV kauchsewV; h ouci kai seiV emprosqen tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou en th parousia autou;

20

Dioti seiV eisqe h doxa hmwn kai h cara.

1st Thessalonians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: