Modern Greek Bible

Colossians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV kai SilouanoV kai TimoqeoV proV thn ekklhsian twn Qessalonikewn en Qew, tw Patri kai Kuriw Ihsou Cristw× cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

2

[] Eucaristoumen pantote ton Qeon peri pantwn umwn kai saV mnhmoneuomen en taiV proseucaiV hmwn,

3

adialeiptwV enqumoumenoi to eiV thn pistin ergon saV kai ton kopon thV agaphV kai thn upomonhn thV elpidoV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou emprosqen tou Qeou kai PatroV hmwn,

4

exeuronteV, adelfoi hgaphmenoi upo Qeou, thn ekloghn saV,

5

dioti to euaggelion hmwn den egeinen eiV esaV en logw monon, alla kai en dunamei kai en Pneumati Agiw kai en plhroforia pollh, kaqwV exeurete opoioi uphrxamen metaxu saV dia saV.

6

[] Kai seiV egeinete mimhtai hmwn kai tou Kuriou, decqenteV ton logon en mesw pollhV qliyewV meta caraV PneumatoV Agiou,

7

wste egeinete tupoi eiV pantaV touV pisteuontaV en th Makedonia kai th Acaia.

8

Dioti apo saV exhchsen o logoV tou Kuriou ouci monon en th Makedonia kai Acaia, alla kai en panti topw efqasen h fhmh thV proV ton Qeon pistewV saV, wste hmeiV den ecomen creian na lalwmen ti.

9

Dioti autoi dihgountai peri hmwn opoian eisodon elabomen proV esaV, kai pwV epestreyate proV ton Qeon apo twn eidwlwn, dia na douleuhte Qeon zwnta kai alhqinon,

10

kai na prosmenhte ton Uion autou ek twn ouranwn, ton opoion anesthsen ek nekrwn, ton Ihsoun, ostiV eleuqeronei hmaV apo thV melloushV orghV.

1st Thessalonians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: