Modern Greek Bible

Colossians 3

Colossians

Return to Index

Chapter 4

1

[] Oi kurioi, apodidete eiV touV doulouV saV to dikaion kai to ison, exeuronteV oti kai seiV ecete Kurion en ouranoiV.

2

[] Emmenete eiV thn proseuchn, agrupnounteV eiV authn meta eucaristiaV,

3

proseucomenoi entautw kai peri hmwn, na anoixh eiV hmaV o QeoV quran tou logou, dia na lalhswmen to musthrion tou Cristou, dia to opoion kai eimai dedemenoV,

4

dia na fanerwsw auto kaqwV prepei na lalhsw.

5

[] Peripateite en fronhsei proV touV exw, exagorazomenoi ton kairon.

6

O logoV saV aV hnai pantote me carin, hrtumenoV me alaV, dia na exeurhte pwV prepei na apokrinhsqe proV ena ekaston.

7

[] Ta kat' eme panta qelei saV fanerwsei o TucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV kai sundouloV en Kuriw,

8

ton opoion epemya proV esaV di' auto touto, dia na maqh thn katastasin saV kai na parhgorhsh taV kardiaV saV,

9

meta tou Onhsimou tou pistou kai agaphtou adelfou, ostiV einai apo saV× qelousi saV fanerwsei panta ta edw.

10

SaV aspazetai AristarcoV o sunaicmalwtoV mou kai MarkoV o aneyioV tou Barnaba, peri tou opoiou elabete paraggeliaV× ean elqh proV esaV, upodecqhte auton,

11

kai IhsouV o legomenoV IoustoV, oitineV einai ek thV peritomhV, outoi monoi einai sunergoi mou eiV thn basileian tou Qeou, oitineV egeinan eiV eme parhgoria.

12

SaV aspazetai o EpafraV, ostiV einai apo saV, o douloV tou Cristou, pantote agwnizomenoV dia saV en taiV proseucaiV, dia na staqhte teleioi kai plhreiV eiV pan qelhma tou Qeou×

13

dioti marturw peri autou oti ecei zhlon polun dia saV kai touV en Laodikeia kai touV en Ierapolei.

14

SaV aspazetai LoukaV o iatroV o agaphtoV kai o DhmaV.

15

Aspasqhte touV en Laodikeia adelfouV kai ton Numfan kai thn kat' oikon autou ekklhsian×

16

kai afou anagnwsqh metaxu saV h epistolh, kamete na anagnwsqh kai en th ekklhsia twn Laodikewn, kai thn ek LaodikeiaV na anagnwshte kai seiV.

17

Kai eipate proV ton Arcippon× Prosece eiV thn diakonian, thn opoian parelabeV en Kuriw, dia na ekplhroiV authn.

18

O aspasmoV egrafh me thn ceira emou tou Paulou. Enqumeisqe ta desma mou. H cariV eih meq' umwn× amhn.

1st Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: