Modern Greek Bible

Colossians 2

Colossians

Return to Index

Chapter 3

1

[] Ean loipon sunanesthte meta tou Cristou, ta anw zhteite, opou einai o CristoV kaqhmenoV en dexia tou Qeou,

2

ta anw froneite, mh ta epi thV ghV.

3

Dioti apeqanete, kai h zwh saV einai kekrummenh meta tou Cristou en tw Qew×

4

otan o CristoV, h zwh hmwn, fanerwqh, tote kai seiV met' autou qelete fanerwqh en doxh.

5

[] Nekrwsate loipon ta melh saV ta epi thV ghV, porneian, akaqarsian, paqoV, epiqumian kakhn kai thn pleonexian, htiV einai eidwlolatreia,

6

dia ta opoia ercetai h orgh tou Qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV,

7

eiV ta opoia kai seiV periepathsate pote, ote ezhte en autoiV×

8

[] twra omwV aporriyate kai seiV tauta panta, orghn, qumon, kakian, blasfhmian, aiscrologian ek tou stomatoV saV×

9

mh yeudesqe eiV allhlouV, afou apexeduqhte ton palaion anqrwpon meta twn praxewn autou

10

kai eneduqhte ton neon, ton anakainizomenon eiV epignwsin kata thn eikona tou ktisantoV auton,

11

opou den einai Ellhn kai IoudaioV, peritomh kai akrobustia, barbaroV, SkuqhV, douloV, eleuqeroV, alla ta panta kai en pasin einai o CristoV.

12

[] Enduqhte loipon, wV eklektoi tou Qeou agioi kai hgaphmenoi, splagcna oiktirmwn, crhstothta, tapeinofrosunhn, praothta, makroqumian,

13

upoferonteV allhlouV kai sugcwrounteV eiV allhlouV, ean tiV ech paraponon kata tinoV× kaqwV kai o CristoV sunecwrhsen eiV esaV, outw kai seiV×

14

kai en pasi toutoiV enduqhte thn agaphn, htiV einai sundesmoV thV teleiothtoV.

15

Kai h eirhnh tou Qeou aV basileuh en taiV kardiaiV umwn, eiV thn opoian kai proseklhqhte eiV en swma× kai ginesqe eugnwmoneV.

16

O logoV tou Cristou aV katoikh en umin plousiwV meta pashV sofiaV× didaskonteV kai nouqetounteV allhlouV me yalmouV kai umnouV kai wdaV pneumatikaV, en cariti yallonteV ek thV kardiaV umwn proV ton Kurion.

17

Kai pan o, ti an pratthte en logw h en ergw, panta en tw onomati tou Kuriou Ihsou prattete, eucaristounteV di' autou ton Qeon kai Patera.

18

[] Ai gunaikeV, upotassesqe eiV touV andraV saV, kaqwV prepei en Kuriw.

19

Oi andreV, agapate taV gunaikaV saV kai mh hsqe pikroi proV autaV.

20

Ta tekna, upakouete eiV touV goneiV kata panta× dioti touto einai euareston eiV ton Kurion.

21

Oi patereV, mh ereqizete ta tekna saV, dia na mh mikroyucwsin.

22

Oi douloi, upakouete kata panta eiV touV kata sarka kuriouV saV, ouci me ofqalmodouleiaV wV anqrwpareskoi, alla me aplothta kardiaV, foboumenoi ton Qeon.

23

Kai pan o, ti an pratthte, ek yuchV ergazesqe, wV eiV ton Kurion kai ouci eiV anqrwpouV,

24

exeuronteV oti apo tou Kuriou qelete labei thn antapodosin thV klhronomiaV× dioti eiV ton Kurion Criston douleuete.

25

OstiV omwV adikei, qelei labei thn amoibhn thV adikiaV autou, kai den uparcei proswpolhyia.

Colossians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: