Modern Greek Bible

Colossians 1

Colossians

Return to Index

Chapter 2

1

[] Dioti qelw na exeurhte opoion megan agwna ecw dia saV kai touV en Laodikeia kai touV osoi den eidon to proswpon mou swmatikwV,

2

dia na parhgorhqwsin ai kardiai autwn, enwqentwn omou en agaph kai eiV panta plouton thV plhroforiaV thV sunesewV, wste na gnwriswsi to musthrion tou Qeou kai PatroV kai tou Cristou,

3

en tw opoiw einai kekrummenoi panteV oi qhsauroi thV sofiaV kai thV gnwsewV.

4

[] Legw de touto, dia na mh saV exapata tiV me piqanologian×

5

dioti an kai kata to swma hmai apwn, me to pneuma omwV eimai meq' umwn, cairwn kai blepwn thn taxin saV kai thn staqerothta thV eiV Criston pistewV saV.

6

KaqwV loipon parelabete ton Criston Ihsoun ton Kurion, en autw peripateite,

7

errizwmenoi kai epoikodhmoumenoi en autw kai stereoumenoi en th pistei kaqwV edidacqhte, perisseuonteV en auth meta eucaristiaV.

8

Blepete mh saV exapathsh tiV dia thV filosofiaV kai thV mataiaV apathV, kata thn paradosin twn anqrwpwn, kata ta stoiceia tou kosmou kai ouci kata Criston×

9

dioti en autw katoikei pan to plhrwma thV qeothtoV swmatikwV,

10

kai eisqe plhreiV en autw, ostiV einai h kefalh pashV archV kai exousiaV,

11

eiV ton opoion kai perietmhqhte me peritomhn aceiropoihton, apekduqenteV to swma twn amartiwn thV sarkoV dia thV peritomhV tou Cristou,

12

suntafenteV met' autou en tw baptismati, dia tou opoiou kai sunanesthte dia thV pistewV thV energeiaV tou Qeou, ostiV anesthsen auton ek twn nekrwn.

13

[] Kai esaV, ontaV nekrouV eiV ta amarthmata kai thn akrobustian thV sarkoV saV, sunezwopoihse met' autou, sugcwrhsaV eiV esaV panta ta ptaismata,

14

exaleiyaV to kaq' hmwn ceirografon, sunistamenon eiV diatagmata, to opoion hto enantion eiV hmaV, kai afhresen auto ek tou mesou, proshlwsaV auto epi tou staurou×

15

kai apogumnwsaV taV arcaV kai taV exousiaV, paredeigmatise parrhsia, qriambeusaV kat' autwn ep' autou.

16

[] AV mh saV krinh loipon mhdeiV dia faghton h dia poton h dia logon eorthV h neomhniaV h sabbatwn,

17

ta opoia einai skia twn mellontwn, to swma omwV einai tou Cristou.

18

AV mh saV sterhsh mhdeiV tou brabeiou me prospoihsin tapeinofrosunhV kai me qrhskeian twn aggelwn, embateuwn eiV pragmata ta opoia den eide, mataiwV fusioumenoV upo tou nooV thV sarkoV autou,

19

kai mh kratwn thn kefalhn, ton Criston, ek tou opoiou olon to swma dia twn armwn kai sundesmwn diathroumenon kai sundeomenon auxanei kata thn auxhsin tou Qeou.

20

Ean loipon apeqanete meta tou Cristou apo twn stoiceiwn tou kosmou, dia ti wV zwnteV en tw kosmw upokeisqe eiV diatagmata,

21

Mh piashV, mh geuqhV, mh eggishV,

22

ta opoia panta fqeirontai dia thV crhsewV, kata ta entalmata kai taV didaskaliaV twn anqrwpwn;

23

ta opoia ecousi fainomenon monon sofiaV eiV eqeloqrhskeian kai tapeinofrosunhn kai sklhragwgian tou swmatoV, eiV oudemian timhn econta thn eucaristhsin thV sarkoV.

Colossians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: