Modern Greek Bible

Ephesians 5

Ephesians

Return to Index

Chapter 6

1

[] Ta tekna, upakouete eiV touV goneiV saV en Kuriw× dioti touto einai dikaion.

2

Tima ton patera sou kai thn mhtera, htiV einai entolh prwth me epaggelian,

3

dia na geinh eiV se kalon kai na hsai makrocronioV epi thV ghV.

4

Kai oi patereV, mh parorgizete ta tekna saV, all' ektrefete auta en paideia Kuriou.

5

Oi douloi, upakouete eiV touV kata sarka kuriouV saV meta fobou kai tromou en aplothti thV kardiaV saV wV eiV ton Criston,

6

mh kat' ofqalmodouleian wV anqrwpareskoi, all' wV douloi tou Cristou, ekplhrounteV to qelhma tou Qeou ek yuchV,

7

met' eunoiaV douleuonteV eiV ton Kurion kai ouci eiV anqrwpouV,

8

exeuronteV oti ekastoV o, ti kalon praxh, touto qelei labei para tou Kuriou, eite douloV eite eleuqeroV.

9

Kai oi kurioi, ta auta prattete proV autouV, afinonteV thn apeilhn, exeuronteV oti kai seiV autoi ecete Kurion en ouranoiV, kai proswpolhyia den uparcei par' autw.

10

[] To loipon, adelfoi mou, endunamousqe en Kuriw kai en tw kratei thV iscuoV autou.

11

Enduqhte thn panoplian tou Qeou, dia na dunhqhte na staqhte enantion eiV taV meqodeiaV tou diabolou×

12

dioti den einai h palh hmwn enantion eiV aima kai sarka, all' enantion eiV taV arcaV, enantion eiV taV exousiaV, enantion eiV touV kosmokratoraV tou skotouV tou aiwnoV toutou× enantion eiV ta pneumata thV ponhriaV en toiV epouranioiV.

13

Dia touto analabete thn panoplian tou Qeou, dia na dunhqhte na antistaqhte en th hmera th ponhra kai afou katapolemhshte ta panta, na staqhte.

14

Staqhte loipon periezwsmenoi thn osfun saV me alhqeian kai endedumenoi ton qwraka thV dikaiosunhV

15

kai econteV upodedhmenouV touV podaV me thn etoimasian tou euaggeliou thV eirhnhV×

16

epi pasi de analabete thn aspida thV pistewV, dia thV opoiaV qelete dunhqh na sbeshte panta ta belh tou ponhrou ta pepurwmena×

17

kai labete thn perikefalaian thV swthriaV kai thn macairan tou PneumatoV, htiV einai o logoV tou Qeou,

18

proseucomenoi en panti kairw meta pashV proseuchV kai dehsewV dia tou PneumatoV, kai eiV auto touto agrupnounteV me pasan proskarterhsin kai dehsin uper pantwn twn agiwn,

19

[] kai uper emou, dia na doqh eiV eme logoV na anoixw to stoma mou meta parrhsiaV, dia na kamw gnwston to musthrion tou euaggeliou,

20

uper tou opoiou eimai presbuV, forwn alusin, dia na lalhsw peri autou meta parrhsiaV kaqwV prepei na lalhsw.

21

Alla dia na exeurhte kai seiV ta kat' eme, ti kamnw, ta panta qelei saV fanerwsei o TucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV en Kuriw,

22

ton opoion epemya proV esaV di' auto touto, dia na maqhte ta peri hmwn kai na parhgorhsh taV kardiaV saV.

23

Eirhnh eiV touV adelfouV kai agaph meta pistewV apo Qeou PatroV kai Kuriou Ihsou Cristou.

24

H cariV eih meta pantwn twn agapwntwn ton Kurion hmwn Ihsoun Criston en kaqarothti× amhn.

Colossians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: