Modern Greek Bible

Ephesians 4

Ephesians

Return to Index

Chapter 5

1

[] Ginesqe loipon mimhtai tou Qeou wV tekna agaphta,

2

kai peripateite en agaph, kaqwV kai o CristoV hgaphsen hmaV kai paredwken eauton uper hmwn prosforan kai qusian eiV ton Qeon eiV osmhn euwdiaV.

3

[] Porneia de kai pasa akaqarsia h pleonexia mhde aV onomazhtai metaxu saV, kaqwV prepei eiV agiouV,

4

mhde aiscrothV kai mwrologia h bwmolocia, ta opoia einai apreph, alla mallon eucaristia.

5

Dioti touto exeurete, oti paV pornoV h akaqartoV h pleonekthV, ostiV einai eidwlolatrhV, den ecei klhronomian en th basileia tou Cristou kai Qeou.

6

MhdeiV aV mh saV apata me mataiouV logouV× epeidh dia tauta ercetai h orgh tou Qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV.

7

Mh ginesqe loipon summetocoi autwn.

8

Dioti hsqe pote skotoV, twra omwV fwV en Kuriw× peripateite wV tekna fwtoV×

9

dioti o karpoV tou PneumatoV einai en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia×

10

exetazonteV ti einai euareston eiV ton Kurion.

11

Kai mh sugkoinwneite eiV ta erga ta akarpa tou skotouV, mallon de kai elegcete×

12

dioti ta krufiwV ginomena up' autwn aiscron esti kai legein×

13

ta de panta elegcomena upo tou fwtoV ginontai fanera× epeidh pan to faneroumenon fwV einai.

14

Dia touto legei× Shkwqhti o koimwmenoV kai anasthqi ek twn nekrwn, kai qelei se fwtisei o CristoV.

15

Prosecete loipon pwV na peripathte akribwV, mh wV asofoi, all' wV sofoi,

16

exagorazomenoi ton kairon, dioti ai hmerai einai ponhrai.

17

Dia touto mh ginesqe afroneV, alla noeite ti einai to qelhma tou Kuriou.

18

Kai mh mequskesqe me oinon, eiV ton opoion einai aswtia, alla plhrousqe dia tou PneumatoV,

19

lalounteV metaxu saV me yalmouV kai umnouV kai wdaV pneumatikaV, adonteV kai yallonteV en th kardia umwn eiV ton Kurion,

20

eucaristounteV pantote uper pantwn eiV ton Qeon kai Patera en onomati tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

21

[] upotassomenoi eiV allhlouV en fobw Qeou.

22

Ai gunaikeV, upotassesqe eiV touV andraV saV wV eiV ton Kurion,

23

dioti o anhr einai kefalh thV gunaikoV, kaqwV kai o CristoV kefalh thV ekklhsiaV, kai autoV einai swthr tou swmatoV.

24

Alla kaqwV h ekklhsia upotassetai eiV ton Criston, outw kai ai gunaikeV aV upotasswntai eiV touV andraV autwn kata panta.

25

Oi andreV, agapate taV gunaikaV saV, kaqwV kai o CristoV hgaphse thn ekklhsian kai paredwken eauton uper authV,

26

dia na agiash authn, kaqarisaV me to loutron tou udatoV dia tou logou,

27

dia na parasthsh authn eiV eauton endoxon ekklhsian, mh ecousan khlida h rutida h ti twn toioutwn, alla dia na hnai agia kai amwmoV.

28

Outw crewstousin oi andreV na agapwsi taV eautwn gunaikaV wV ta eautwn swmata. OstiV agapa thn eautou gunaika eauton agapa×

29

dioti oudeiV emishse pote thn eautou sarka, all' ektrefei kai periqalpei authn, kaqwV kai o KurioV thn ekklhsian×

30

epeidh melh eimeqa tou swmatoV autou, ek thV sarkoV autou kai ek twn ostewn autou.

31

Dia touto qelei afhsei o anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai qelei proskollhqh eiV thn gunaika autou, kai qelousin eisqai oi duo eiV sarka mian.

32

To musthrion touto einai mega, egw de legw touto peri Cristou kai peri thV ekklhsiaV.

33

Plhn kai seiV oi kaq' ena ekastoV thn eautou gunaika outwV aV agapa wV eauton, h de gunh aV sebhtai ton andra.

Ephesians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: