Modern Greek Bible

Ephesians 3

Ephesians

Return to Index

Chapter 4

1

[] SaV parakalw loipon egw o desmioV en Kuriw na peripathshte axiwV thV prosklhsewV, kaq' hn proseklhqhte,

2

[] meta pashV tapeinofrosunhV kai praothtoV, meta makroqumiaV, upoferonteV allhlouV en agaph,

3

spoudazonteV na diathrhte thn enothta tou PneumatoV dia tou sundesmou thV eirhnhV.

4

En swma kai en Pneuma, kaqwV kai proseklhqhte me mian elpida thV prosklhsewV saV×

5

eiV KurioV, mia pistiV, en baptisma×

6

eiV QeoV kai Pathr pantwn, o wn epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin umin.

7

EiV ena de ekaston hmwn edoqh h cariV kata to metron thV dwreaV tou Cristou.

8

Dia touto legei× AnabaV eiV uyoV, hcmalwteusen aicmalwsian kai edwke carismata eiV touV anqrwpouV.

9

To de anebh ti einai eimh oti kai katebh prwton eiV ta katwtera merh thV ghV;

10

O katabaV autoV einai kai o anabaV uperanw pantwn twn ouranwn, dia na plhrwsh ta panta.

11

Kai autoV edwken allouV men apostolouV, allouV de profhtaV, allouV de euaggelistaV, allouV de poimenaV kai didaskalouV,

12

proV thn teleiopoihsin twn agiwn, dia to ergon thV diakoniaV, dia thn oikodomhn tou swmatoV tou Cristou,

13

ewsou katanthswmen panteV eiV thn enothta thV pistewV kai thV epignwsewV tou Uiou tou Qeou, eiV andra teleion, eiV metron hlikiaV tou plhrwmatoV tou Cristou,

14

dia na mh hmeqa pleon nhpioi, kumatizomenoi kai periferomenoi me panta anemon thV didaskaliaV, dia thV doliothtoV twn anqrwpwn, dia thV panourgiaV eiV to meqodeuesqai thn planhn,

15

alla alhqeuonteV eiV thn agaphn na auxhswmen eiV auton kata panta, ostiV einai h kefalh, o CristoV,

16

ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sundedemenon dia pashV sunafeiaV twn sunergountwn melwn, kata thn analogon energeian enoV ekastou merouV kamnei thn auxhsin tou swmatoV proV oikodomhn eautou en agaph.

17

[] Touto loipon legw kai marturomai dia tou Kuriou, na mh peripathte pleon kaqwV kai ta loipa eqnh peripatousin en th mataiothti tou nooV autwn,

18

eskotismenoi thn dianoian, aphllotriwmenoi onteV apo thV zwhV tou Qeou dia thn agnoian thn ousan en autoiV, dia thn pwrwsin thV kardiaV autwn,

19

oitineV anaisqhtounteV, paredwkan eautoiV eiV thn aselgeian, dia na ergazwntai pasan akaqarsian akorestwV.

20

SeiV omwV den emaqete outw ton Criston,

21

epeidh auton hkousate kai eiV auton edidacqhte, kaqwV einai h alhqeia en tw Ihsou×

22

na apekduqhte ton palaion anqrwpon ton kata thn proteran diagwghn, ton fqeiromenon kata taV apathlaV epiqumiaV,

23

kai na ananeonhsqe eiV to pneuma tou nooV saV

24

kai na enduqhte ton neon anqrwpon, ton ktisqenta kata Qeon en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV.

25

Oqen aporriyanteV to yeudoV, laleite alhqeian ekastoV meta tou plhsion autou× dioti eimeqa melh allhlwn.

26

Orgizesqe kai mh amartanete× o hlioV aV mh duh epi ton parorgismon saV,

27

mhte didete topon eiV ton diabolon.

28

O kleptwn aV mh klepth pleon, mallon de aV kopiazh ergazomenoV to kalon me taV ceiraV autou, dia na ech na metadidh eiV ton creian econta.

29

MhdeiV logoV saproV aV mh exerchtai ek tou stomatoV saV, all' ostiV einai kaloV proV oikodomhn thV creiaV, dia na dwsh carin eiV touV akouontaV.

30

Kai mh lupeite to Pneuma to Agion tou Qeou, me to opoion esfragisqhte dia thn hmeran thV apolutrwsewV.

31

Pasa pikria kai qumoV kai orgh kai kraugh kai blasfhmia aV afaireqh apo saV meta pashV kakiaV×

32

ginesqe de eiV allhlouV crhstoi, eusplagcnoi, sugcwrounteV allhlouV, kaqwV o QeoV sunecwrhsen esaV dia tou Cristou.

Ephesians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: