Modern Greek Bible

Ephesians 2

Ephesians

Return to Index

Chapter 3

1

[] Dia touto egw o PauloV, o desmioV tou Ihsou Cristou uper umwn twn eqnikwn,

2

epeidh hkousate thn oikonomian thV caritoV tou Qeou thV doqeishV eiV eme uper umwn,

3

oti di' apokaluyewV efanerwsen eiV eme to musthrion, kaqwV proegraya suntomwV,

4

ex wn dunasqe anaginwskonteV na nohshte thn en tw musthriw tou Cristou gnwsin mou,

5

to opoion en allaiV geneaiV den egnwstopoihqh eiV touV uiouV twn anqrwpwn, kaqwV twra apekalufqh dia PneumatoV eiV touV agiouV autou apostolouV kai profhtaV,

6

na hnai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw Cristw dia tou euaggeliou,

7

tou opoiou egeina uphrethV kata thn dwrean thV caritoV tou Qeou, thn doqeisan eiV eme kata thn energeian thV dunamewV autou.

8

EiV eme ton pleon elaciston pantwn twn agiwn edoqh h cariV auth, na euaggelisw metaxu twn eqnwn ton anexicniaston plouton tou Cristou

9

kai na fwtisw pantaV, poia einai h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw Qew ostiV ektise ta panta dia tou Ihsou Cristou,

10

dia na gnwrisqh twra dia thV ekklhsiaV en toiV epouranioiV eiV taV arcaV kai taV exousiaV h polupoikiloV sofia tou Qeou,

11

kata thn aiwnion proqesin, thn opoian ekamen en Cristw Ihsou tw Kuriw hmwn,

12

dia tou opoiou ecomen thn parrhsian kai thn eisodon me pepoiqhsin dia thV eiV auton pistewV.

13

Dia touto saV parakalw na mh aqumhte dia taV uper umwn qliyeiV mou, to opoion einai doxa umwn.

14

[] Dia touto kamptw ta gonata mou proV ton Patera tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

15

ek tou opoiou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai,

16

dia na dwsh eiV esaV kata ton plouton thV doxhV autou, na krataiwqhte en dunamei dia tou PneumatoV autou eiV ton eswterikon anqrwpon,

17

dia na katoikhsh o CristoV dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn,

18

wste na dunhqhte, errizwmenoi kai teqemeliwmenoi en agaph, na katalabhte meta pantwn twn agiwn ti to platoV kai mhkoV kai baqoV kai uyoV,

19

kai na gnwrishte thn agaphn tou Cristou thn uperbainousan pasan gnwsin, dia na plhrwqhte me olon to plhrwma tou Qeou.

20

EiV de ton dunamenon uperekperissou na kamh uper panta osa zhtoumen h nooumen, kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin,

21

eiV auton estw h doxa en th ekklhsia dia Ihsou Cristou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn× amhn.

Ephesians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: