Modern Greek Bible

Ephesians 1

Ephesians

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai esaV ontaV nekrouV dia taV parabaseiV kai taV amartiaV ezwopoihsen,

2

eiV taV opoiaV periepathsate pote kata to politeuma tou kosmou toutou, kata ton arconta thV exousiaV tou aeroV, tou pneumatoV to opoion energei thn shmeron eiV touV uiouV thV apeiqeiaV×

3

metaxu twn opoiwn kai hmeiV panteV anestrafhmen pote kata taV epiqumiaV thV sarkoV hmwn, prattonteV ta qelhmata thV sarkoV kai twn dialogismwn, kai hmeqa ek fusewV tekna orghV, wV kai oi loipoi×

4

[] o QeoV omwV plousioV wn eiV eleoV, dia thn pollhn agaphn autou me thn opoian hgaphsen hmaV,

5

kai enw hmeqa nekroi dia ta amarthmata, ezwopoihsen hmaV meta tou Cristou× kata carin eisqe seswsmenoi×

6

kai sunanesthse kai sunekaqisen en toiV epouranioiV dia Ihsou Cristou,

7

dia na deixh eiV touV epercomenouV aiwnaV ton uperballonta plouton thV caritoV autou dia thV proV hmaV agaqothtoV en Cristw Ihsou.

8

Dioti kata carin eisqe seswsmenoi dia thV pistewV× kai touto den einai apo saV, Qeou to dwron×

9

ouci ex ergwn, dia na mh kauchqh tiV.

10

Dioti autou poihma eimeqa, ktisqenteV en Cristw Ihsou proV erga kala, ta opoia prohtoimasen o QeoV dia na peripathswmen en autoiV.

11

[] Dia touto enqumeisqe oti seiV oi pote eqnikoi kata sarka, oi legomenoi akrobustia upo thV legomenhV peritomhV thV ceiropoihtou en th sarki,

12

oti hsqe en tw kairw ekeinw cwriV Cristou, aphllotriwmenoi apo thV politeiaV tou Israhl kai xenoi twn diaqhkwn thV epaggeliaV, elpida mh econteV kai onteV en tw kosmw cwriV Qeou.

13

Twra omwV dia tou Ihsou Cristou seiV oi pote onteV makran egeinete plhsion dia tou aimatoV tou Cristou.

14

[] Dioti autoV einai h eirhnh hmwn, ostiV ekame ta duo en kai eluse to mesotoicon tou fragmou,

15

katarghsaV thn ecqran en th sarki autou, ton nomon twn entolwn twn en toiV diatagmasi, dia na ktish eiV eauton touV duo eiV ena neon anqrwpon, ferwn eirhnhn,

16

kai na sundiallaxh amfoterouV eiV en swma proV ton Qeon dia tou staurou, qanatwsaV di' autou thn ecqran.

17

Kai elqwn ekhruxen euaggelion eirhnhV eiV esaV touV makran kai eiV touV plhsion,

18

dioti di' autou ecomen amfoteroi thn eisodon proV ton Patera di' enoV PneumatoV.

19

Ara loipon den eisqe pleon xenoi kai paroikoi alla sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou Qeou,

20

epoikodomhqenteV epi to qemelion twn apostolwn kai profhtwn, ontoV akrogwniaiou liqou autou tou Ihsou Cristou×

21

en tw opoiw pasa h oikodomh sunarmologoumenh auxanetai eiV naon agion en Kuriw×

22

en tw opoiw kai seiV sunoikodomeisqe eiV katoikhthrion tou Qeou dia tou PneumatoV.

Ephesians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: