Modern Greek Bible

Galatians 6

Ephesians

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, apostoloV Ihsou Cristou dia qelhmatoV Qeou, proV touV agiouV touV ontaV en Efesw kai pistouV en Cristw Ihsou×

2

cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

3

[] EuloghtoV o QeoV kai Pathr tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh eiV ta epourania dia Cristou,

4

kaqwV exelexen hmaV di' autou pro katabolhV kosmou, dia na hmeqa agioi kai amwmoi enwpion autou dia thV agaphV,

5

proorisaV hmaV eiV uioqesian dia Ihsou Cristou eiV eauton, kata thn eudokian tou qelhmatoV autou,

6

eiV epainon thV doxhV thV caritoV autou, me thn opoian ecaritwsen hmaV dia tou hgaphmenou autou,

7

dia tou opoiou ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou, thn afesin twn amarthmatwn, kata ton plouton thV caritoV autou,

8

kaq' hn eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei,

9

gnwstopoihsaV eiV hmaV to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou, thn opoian proeqeto en eautw,

10

eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn, na sugkefalaiwsh ta panta en tw Cristw kai ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV.

11

En autw, eiV ton opoion kai elabomen klhronomian, proorisqenteV kata thn proqesin tou energountoV ta panta kata thn boulhn tou qelhmatoV autou,

12

dia na hmeqa eiV epainon thV doxhV autou hmeiV oi proelpisanteV eiV ton Criston×

13

eiV ton opoion kai seiV hlpisate, akousanteV ton logon thV alhqeiaV, to euaggelion thV swthriaV saV, eiV ton opoion kai pisteusanteV esfragisqhte me to Pneuma to Agion thV epaggeliaV,

14

ostiV einai o arrabwn thV klhronomiaV hmwn, mecri thV apolutrwsewV tou apokthqentoV laou autou, eiV epainon thV doxhV autou.

15

[] Dia touto kai egw, akousaV thn eiV ton Kurion Ihsoun pistin saV kai thn eiV pantaV touV agiouV agaphn,

16

den pauomai eucaristwn ton Qeon uper umwn, mnhmoneuwn umaV en taiV proseucaiV mou,

17

dia na saV dwsh o QeoV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, o Pathr thV doxhV, pneuma sofiaV kai apokaluyewV eiV epignwsin autou,

18

wste na fwtisqwsin oi ofqalmoi tou nooV saV, eiV to na gnwrishte poia einai h elpiV thV prosklhsewV autou, kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou eiV touV agiouV,

19

kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou proV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou,

20

thn opoian enhrghsen en tw Cristw, anasthsaV auton ek nekrwn, kai ekaqisen ek dexiwn autou en toiV epouranioiV,

21

uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw, alla kai en tw mellonti×

22

kai panta upetaxen upo touV podaV autou, kai edwken auton kefalhn uperanw pantwn eiV thn ekklhsian,

23

htiV einai to swma autou, to plhrwma tou ta panta en pasi plhrountoV.

Ephesians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: