Modern Greek Bible

Galatians 5

Galatians

Return to Index

Chapter 6

1

[] Adelfoi, kai ean anqrwpoV aperiskeptwV pesh eiV kanen amarthma, seiV oi pneumatikoi diorqonete ton toiouton me pneuma praothtoV, prosecwn eiV seauton, mh kai su peirasqhV.

2

Allhlwn ta barh bastazete kai outwV ekplhrwsate ton nomon tou Cristou.

3

Dioti ean tiV nomizh oti einai ti enw einai mhden, eauton exapata.

4

All' ekastoV aV exetazh to eautou ergon, kai tote eiV eauton monon qelei ecei to kauchma kai ouci eiV ton allon×

5

dioti ekastoV to eautou fortion qelei bastasei.

6

O de kathcoumenoV ton logon aV kamnh ton kathcounta metocon eiV panta ta agaqa autou.

7

Mh planasqe, o QeoV den empaizetai× epeidh o, ti an speirh o anqrwpoV, touto kai qelei qerisei×

8

dioti o speirwn eiV thn sarka eautou qelei qerisei ek thV sarkoV fqoran, all' o speirwn eiV to Pneuma qelei qerisei ek tou PneumatoV zwhn aiwnion.

9

AV mh apokamnwmen de prattonteV to kalon× dioti ean den apokamnwmen, qelomen qerisei en tw deonti kairw.

10

Ara loipon enosw ecomen kairon, aV ergazwmeqa to kalon proV pantaV, malista de proV touV oikeiouV thV pistewV.

11

[] Idete poson makran epistolhn saV egraya me thn ceira mou.

12

Osoi qelousi na areskwsi kata thn sarka, outoi saV anagkazousi na peritemnhsqe, monon dia na mh diwkwntai dia ton stauron tou Cristou.

13

Dioti oude oi peritemnomenoi autoi fulattousi ton nomon× alla qelousi na peritemnhsqe seiV, dia na ecwsi kauchsin eiV thn sarka saV.

14

EiV eme de mh genoito na kaucwmai eimh eiV ton stauron tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, dia tou opoiou o kosmoV estaurwqh wV proV eme kai egw wV proV ton kosmon.

15

Dioti en Cristw Ihsou oute peritomh iscuei ti oute akrobustia, alla nea ktisiV.

16

Kai osoi peripathswsi kata ton kanona touton, eirhnh ep' autouV kai eleoV, kai epi ton Israhl tou Qeou.

17

EiV to exhV mhdeiV aV mh didh eiV eme enoclhsin× dioti egw bastazw ta stigmata tou Kuriou Ihsou en tw swmati mou.

18

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meta tou pneumatoV umwn, adelfoi× amhn.

Ephesians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: