Modern Greek Bible

Galatians 3

Galatians

Return to Index

Chapter 4

1

[] Legw de, ef ' oson cronon o klhronomoV einai nhpioV, den diaferei doulou, an kai hnai kurioV pantwn,

2

all' einai upo epitropouV kai oikonomouV mecri thV proqesmiaV upo tou patroV.

3

Outw kai hmeiV, ote hmeqa nhpioi, upo ta stoiceia tou kosmou hmeqa dedoulwmenoi×

4

ote omwV hlqe to plhrwma tou cronou, exapesteilen o QeoV ton Uion autou, ostiV egennhqh ek gunaikoV kai upetagh eiV ton nomon,

5

dia na exagorash touV upo nomon, dia na labwmen thn uioqesian.

6

Kai epeidh eisqe uioi, exapesteilen o QeoV to Pneuma tou Uiou autou eiV taV kardiaV saV, to opoion krazei× Abba, o Pathr.

7

Oqen den eisai pleon douloV all' uioV× ean de uioV, kai klhronomoV tou Qeou dia tou Cristou.

8

[] Alla tote men mh gnwrizonteV ton Qeon, edouleusate eiV touV mh fusei ontaV QeouV×

9

twra de afou egnwrisate ton Qeon, mallon de egnwrisqhte upo tou Qeou, pwV epistrefete palin eiV ta asqenh kai ptwca stoiceia, eiV ta opoia palin wV proteron qelete na douleuhte;

10

HmeraV parathreite kai mhnaV kai kairouV kai eniautouV.

11

Foboumai dia saV, mhpwV mataiwV ekopiasa eiV esaV.

12

[] Ginesqe wV egw, dioti kai egw eimai kaqwV seiV, adelfoi, saV parakalw, oudolwV me hdikhsate×

13

exeurete de oti proteron saV ekhruxa to euaggelion en asqeneia thV sarkoV,

14

kai den exouqenhsate oud' aperriyate ton peirasmon mou ton en th sarki mou, alla me edecqhte wV aggelon Qeou, wV Criston Ihsoun.

15

TiV loipon hto o makarismoV saV; epeidh marturw proV esaV oti ei dunaton touV ofqalmouV saV hqelete ekbalei kai dwsei eiV eme.

16

EcqroV saV egeina loipon, dioti saV legw thn alhqeian;

17

[] Deiknuousi zhlon proV esaV, ouci omwV kalon, alla qelousi na saV apokleiswsi, dia na echte seiV zhlon proV autouV.

18

Kalon de einai na hsqe zhlwtai proV to kalon pantote kai ouci monon otan euriskwmai metaxu saV.

19

[] Teknia mou, dia touV opoiouV palin eimai eiV wdinaV, ewsou morfwqh o CristoV en umin×

20

hqelon de na pareuriskwmai metaxu saV twra kai na allaxw thn fwnhn mou, dioti aporw dia saV.

21

[] Eipate moi oi qelonteV na hsqe upo nomon× ton nomon den akouete;

22

Dioti einai gegrammenon oti o Abraam egennhse duo uiouV, ena ek thV doulhV kai ena ek thV eleuqeraV.

23

All' o men ek thV doulhV egennhqh kata sarka, o de ek thV eleuqeraV dia thV epaggeliaV×

24

Ta opoia einai kata allhgorian× dioti autai einai ai duo diaqhkai, mia men apo tou orouV Sina, h gennwsa proV douleian, htiV einai h Agar.

25

Dioti to Agar einai to oroV Sina en th Arabia, kai tautizetai me thn shmerinhn Ierousalhm, einai de eiV douleian meta twn teknwn authV×

26

h de anw Ierousalhm einai eleuqera, htiV einai mhthr pantwn hmwn.

27

Dioti einai gegrammenon× Eufranqhti, steira h mh tiktousa, ekbale fwnhn kai bohson, h mh wdinousa× dioti ta tekna thV erhmou einai pleiotera para ta tekna thV ecoushV ton andra.

28

hmeiV de, adelfoi, kaqwV o Isaak epaggeliaV tekna eimeqa.

29

Alla kaqwV tote o kata sarka gennhqeiV ediwke ton kata pneuma, outw kai twra.

30

Alla ti legei h grafh; Ekbale thn doulhn kai ton uion authV× dioti den qelei klhronomhsei o uioV thV doulhV meta tou uiou thV eleuqeraV.

31

Loipon, adelfoi, den eimeqa thV doulhV tekna, alla thV eleuqeraV.

Galatians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: