Modern Greek Bible

Galatians 2

Galatians

Return to Index

Chapter 3

1

[] W anohtoi Galatai, tiV saV ebaskanen, wste na mh peiqhsqe eiV thn alhqeian seiV, emprosqen eiV touV ofqalmouV twn opoiwn o IhsouV CristoV, diegrafh estaurwmenoV metaxu saV;

2

Touto monon qelw na maqw apo saV× Ex ergwn nomou elabete to Pneuma, h ex akohV thV pistewV;

3

toson anohtoi eisqe; afou hrcisate me to Pneuma, twra teleionete me thn sarka;

4

eiV mathn epaqete tosa; an monon eiV mathn.

5

EkeinoV loipon ostiV corhgei eiV esaV to Pneuma kai energei qaumata metaxu saV, ex ergwn nomou kamnei tauta h ex akohV pistewV;

6

[] kaqwV o Abraam episteusen eiV ton Qeon, kai elogisqh eiV auton eiV dikaiosunhn.

7

Exeurete loipon oti oi onteV ek pistewV, outoi einai uioi tou Abraam.

8

Proidousa de h grafh oti ek pistewV dikaionei ta eqnh o QeoV, prohggeilen eiV ton Abraam oti qelousin euloghqh en soi panta ta eqnh.

9

Wste oi onteV ek pistewV eulogountai meta tou pistou Abraam.

10

Dioti osoi einai ex ergwn nomou, upo kataran einai× epeidh einai gegrammenon× EpikataratoV paV ostiV den emmenei en pasi toiV gegrammenoiV en tw bibliw tou nomou, wste na praxh auta.

11

Oti de oudeiV dikaioutai dia tou nomou enwpion tou Qeou, einai faneron, dioti o dikaioV qelei zhsei ek pistewV,

12

o de nomoV den einai ek pistewV× all' o anqrwpoV o prattwn auta qelei zhsei di' autwn.

13

O CristoV exhgorasen hmaV ek thV kataraV tou nomou, genomenoV katara uper hmwn× dioti einai gegrammenon× EpikataratoV paV o kremamenoV epi xulou.

14

Dia na elqh eiV ta eqnh h eulogia tou Abraam dia Ihsou Cristou, wste na labwmen thn epaggelian tou PneumatoV dia thV pistewV.

15

Adelfoi, kata anqrwpon omilw× omwV kai anqrwpou diaqhkhn kekurwmenhn oudeiV aqetei h prosqetei eiV authn.

16

ProV de ton Abraam elalhqhsan ai epaggeliai kai proV to sperma autou× den legei, Kai proV ta spermata, wV peri pollwn, all' wV peri enoV, Kai proV to sperma sou, ostiV einai o CristoV.

17

Touto de legw× oti diaqhkhn prokekurwmenhn eiV ton Criston upo tou Qeou o meta eth tetrakosia triakonta genomenoV nomoV den akuronei, wste na katarghsh thn epaggelian.

18

Dioti ean h klhronomia hnai ek nomou, den einai pleon ex epaggeliaV× all' eiV ton Abraam di' epaggeliaV ecarise tauthn o QeoV.

19

[] Dia ti loipon edoqh o nomoV; Ex aitiaV twn parabasewn proseteqh, ewsou elqh to sperma, proV to opoion egeinen h epaggelia, diatacqeiV di' aggelwn dia ceiroV mesitou×

20

o de mesithV den einai enoV, o QeoV omwV einai eiV.

21

O nomoV loipon enantioV twn epaggeliwn tou Qeou einai; Mh genoito. Dioti ean hqele doqh nomoV dunamenoV na zwopoihsh, h dikaiosunh hqelen eisqai twonti ek tou nomou×

22

h grafh omwV sunekleise ta panta upo thn amartian, dia na doqh h epaggelia ek pistewV Ihsou Cristou eiV touV pisteuontaV.

23

Prin de elqh h pistiV, efrouroumeqa upo ton nomon sugkekleismenoi eiV thn pistin, htiV emelle na apokalufqh.

24

Wste o nomoV egeine paidagwgoV hmwn eiV ton Criston, dia na dikaiwqwmen ek pistewV.

25

afou omwV hlqen h pistiV, den eimeqa pleon upo paidagwgon.

26

Dioti panteV eisqe uioi Qeou dia thV pistewV thV en Cristw Ihsou×

27

epeidh osoi ebaptisqhte eiV Criston, Criston eneduqhte.

28

Den einai pleon IoudaioV oude Ellhn, den einai douloV oude eleuqeroV, den einai arsen kai qhlu× dioti panteV seiV eisqe eiV en Cristw Ihsou×

29

ean de hsqe tou Cristou, ara eisqe sperma tou Abraam kai kata thn epaggelian klhronomoi.

Galatians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: